Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta

Valmiera

Valmieras sociālais dienests

 
Kontakti
 • Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV- 4201
 • Tālr.: 6 42 07151, Fakss: 6 42 07125
 • Sociālā dienesta bezmaksas tālruņa numurs 80204206 (darba dienās no plkst.08:00 līdz plkst.12:00)
 • Sociālā darbiniece Ilze Kaupe, tālr.: 6 4207142, e- pasts: ilze.kaupe@valmiera.lv
 
Sociālo  pabalstu veidi:
 • Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI pabalsts);
 • Dzīvokļa pabalsts;
 • Pabalsts sociālā dzīvokļa uzturēšanai;
 • Brīvpusdienas skolēniem;
 • Uzturmaksu atlaides Valmieras pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem;
 • Pabalsts mācību gada uzsākšanai;
 • Pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai;
 • Vienreizējs pabalsts ārkārtas gadījumā;
 • Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;
 • Apbedīšanas pabalsts;
 • Svētku pabalsts;
 • Pabalsts audžuģimenei;
 • Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās;
 • Pabalsts pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma.
 
Valmieras pilsētā pieejamie sociālie pakalpojumi:
 • http://www.valmiera.lv/zina/pasvaldiba/valsts-un-pasvaldibu-sociala-palidziba

 

 

Notikumu kalendārs