Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta

Valka

Valkas novada sociālais dienests

Kontakti
 • Rūjienas iela 3D, Valka, Valkas novads, LV - 4701
 • sociālā darbiniece Lilija Līviņa - tālr.: 64725940, mob. 28687297,
 • e-pasts: lilija.livina@valka.lv
 
Sociālo pabalstu veidi:
 • Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI pabalsts);
 • Pabalsts audžuģimenei;
 • Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
 • Pabalsts bārenim pilngadību sasniedzot;
 • Ēdināšanas pabalsts izglītības iestādē;
 • Apbedīšanas pabalsts;
 • Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā;
 • Dzīvokļu pabalsts;
 • Mājokļa pabalsts;
 • Materiālais pabalsts jaundzimušo bērnu vecākiem;
 • Ikmēneša pabalsts aprūpei mājās;
 • Atbalsts maksai par bērna ēdināšanu izglītības iestādē (daudzbērnu ģimenēm, aizbildņiem);
 • Vienreizējs atbalsts uzsākot mācību gadu skolas piederumu iegādei (daudzbērnu ģimenēm, aizbildņiem);
 • Atbalsts mācību maksas segšanai Valkas mākslas skolā un Jāņa Cimzes Valkas mūzikas skolā (daudzbērnu ģimenēm un aizbildņiem).

Sociālā dienesta sniegto pakalpojumu veidi:

 • Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā - aprūpe mājās;
 • Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;
 • Naktspatversmes pakalpojums;
 • Bez vecāku gādības palikušo bērnu ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācijas pakalpojumi (bērnu nams);
 • Veļas mazgāšanas pakalpojums;
 • Dušaspakalpojums.
 • Psihologa pakalpojums;
 • Atbalsta un pašpalīdzības grupa;
 • Īslaicīgā sociālā aprūpe institūcijā;
 • Zupas virtuves pakalpojums;
 • asistenta pakalpojums personām ar I. vai II. invaliditātes grupu un personām no piecu līdz astoņpadsmit gadu vecumam ar invaliditāti.


Pakalpojumu apraksts

Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā - aprūpe mājās, pakalpojums mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, kā arī bērnu invalīdu aprūpe.

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām, ir pakalpojums institūcijā pensijas vecuma personām un invalīdiem no 18 gadu vecuma, kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās vai dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto pakalpojumu apjomu.

Nakts patversmes pakalpojums, tiek nodrošināts personām bez noteiktas dzīvesvietasvai krīzes situācijā nonākušām personām, kurām izsniegts sociālā darbinieka atzinums pakalpojuma saņemšanai. Nakts patversme darbojās no 1.oktobra līdz 30.aprīlim.

Dienas centrs pensijas vecuma personām, nodrošina personu sociālo aprūpi, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Veļas mazgāšanas pakalpojums, tiek sniegts trūcīgām ģimenēm un aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējiem, kuri dzīvo dzīvoklī bez ērtībām.

Psihologa pakalpojums, tiek piešķirts, pamatojoties uz Dienesta sociālā darbinieka atzinumu, ģimenēm, personām un personu grupām, kuras nokļuvušas krīzes situācijās, kā arī vardarbībā cietušām personām.

Zupas virtuves pakalpojums tiek sniegts GMI pabalsta saņēmējiem un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, kurām Valkas novada sociālais dienests ir izsniedzis talonus zupas saņemšanai.

Dušas pakalpojums, tiek piedāvāts Valkas novada trūcīgajām personām vai ģimenēm, aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējiem, kuri dzīvo dzīvoklī bez ērtībām.

 

Notikumu kalendārs