Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta

Smiltene

 

Smiltenes novada sociālais dienests
 
Kontakti
 • Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV- 4729
 • Tālr.: 64707573, mob.: 26362282
 • Cēsu iela 9, Blomes pag., Smiltenes novads
 • sociālā darbiniece Ginta Nulle, tālr.: 64773045, e-pasts: nulleginta@inbox.lv

 Sociālo pabalstu veidi:

 • Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
 • Pabalsts ārkārtas situācijā;
 • Dzīvokļa pabalsts
 • Pabalsts bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir sasniedzis pilngadību
 • Brīvpusdienas pabalsts skolēnam vai maksas atlaides pabalsts pirmsskolas izglītības iestādē
 • Pabalsts bezmaksas ēdināšanai
 • Pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai
 • Ģimenes pabalsts
 • Vienreizējs apbedīšanas pabalsts
 • Pabalsts personām pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas
 • Pabalsts audžuģimenēm
 • Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts
 • Pabalsts 100 un vairāk gadu sasniegušām personām

Sociālajā dienestā sniegto pakalpojumu veidi:

 • Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā
 • asistenta pakalpojums personām ar I. vai II. invaliditātes grupu un personām no piecu līdz astoņpadsmit gadu vecumam ar invaliditāti
   
 • Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā:
  ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;
  ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;
  īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;
   
 • īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem
 • Sociālais darbs Smiltenes novada pašvaldības Sociālajā dienestā
   

Pakalpojumu apraksts

Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā: aprūpe mājās, pakalpojums mājās personām, kuras dzīvo vienas vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt tām nepieciešamo aprūpi.

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām, pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem nodrošina mājokli, aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju.

Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām, nodrošina diennakts sociālo aprūpi un veselības aprūpi minimālā apjomā pilngadīgām personām, kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās pakalpojumu, pēcoperācijas periodā, atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.

Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem, pakalpojums, kas nodrošina terminētu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem, kuru ģimenēs krīzes situācijas rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, un nodrošina bērnu izmitināšanu 24 stundas diennaktī, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību.

Sociālais darbs Smiltenes novada pašvaldības Sociālajā dienestā, nodrošina profesionālu darbību, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

Notikumu kalendārs