Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta

Par Resursu centru

ESF projekts „Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs” (identifikācijas Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/147) tika īstenots no 01.04.2012. - 31.10.2013. septiņās Vidzemes reģiona pašvaldībās Cēsu novadā, Beverīnas novadā, Jaunpiebalgas novadā, Mazsalacas novadā, Smiltenes novadā, Valkas novadā, Valmieras pilsētā. Projekta mērķis – attīstīt jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Vidzemes reģionā – mobilo sociālo pakalpojumu Resursu centru, lai uzlabotu projekta mērķa grupu klientu (personu ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecuma personu, daudzbērnu ģimeņu un nepilno ģimeņu, bērnu no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, no vardarbības cietušo personu, no psihoaktīvām vielām atkarīgo personu) funkcionālās prasmes un veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū.

Resursu centra aktivitātes:
  • interaktīvā interesentu un klientu konsultēšana, informācijas sniegšana (e-konsultācijas);
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām (atbalsta grupas, darbnīcas nodarbinātības iemaņu stimulēšanai, individuālās apmācības socializācijai e-vidē, individuālās konsultācijas);
  • sociālā darba speciālistu profesionālās kapacitātes pilnveide un stiprināšana.
 
 
 

 

Notikumu kalendārs