Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta

Mazsalaca

Mazsalacas novada Sociālais dienests

 
Kontakti
 • Parka iela 14, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215
 • Sociālā dienesta vadītāja, sociālā darbiniece Agrita Bērziņa – tālr.: 64251387; mob.29372138
 • E pasts: socialais.dienests@mazsalacasnovads.lv

 Sociālo pabalstu veidi:

 • pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) nodrošināšanai;
 • dzīvokļa pabalsts;
 • vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā:
  -Ārkārtas situācijā ( plūdi, ugunsgrēks, neparedzēta slimība u.c.);
  -Apbedīšanas izdevumu segšanai.
 • pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību;
 • pabalsts audžuģimenēm;
 • pabalsts bērnu audzināšanai un izglītībai:
  -Vienreizējs pabalsts mācību piederumu iegādei;
  -Ēdināšanas izdevumu segšanai pirmskolas izglītības iestādē;
  -Pusdienas izdevumu segšanai mācību iestādē.
 • pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai;
 • pabalsts veselības aprūpei nodrošināšanai maznodrošinātām personām, ģimenēm:
  -Slimnīcas izdevumu 50% segšanai;
  -Psihologa konsultāciju izdevumu segšanai līdz LVL 50.00;
  -Ārstēšanās no atkarību izraisošo vielu izdevumu segšanai līdz LVL 50.00.

Sociālā dienesta sniegto pakalpojumu veidi:

 • Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā - aprūpe mājās;
 • ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām
 • ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācijas pakalpojumi (bērnu namos, ģimenes tipa bērnu namos, audžuģimenēs u.c.);
 • veļas mazgāšanas pakalpojums;
 • psihologa pakalpojums;
 • atbalsta un pašpalīdzības grupa;
 • īslaicīgā sociālā aprūpe institūcijā;
 • asistenta pakalpojums personām ar I. vai II. invaliditātes grupu un personām no piecu līdz astoņpadsmit gadu vecumam ar invaliditāti.


Pakalpojumu apraksts

Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā - aprūpe mājās, pakalpojums mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, kā arī bērnu invalīdu aprūpe.

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām, ir pakalpojums institūcijā pensijas vecuma personām un invalīdiem no 18 gadu vecuma, kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās vai dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto pakalpojumu apjomu.

Veļas mazgāšanas pakalpojums, tiek sniegts pensionāriem, invalīdiem un aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējiem.

Psihologa pakalpojumi, pamatojoties uz Dienesta sociālā darbinieka atzinumu, piešķir ģimenēm, personām un personu grupām, kuras nokļuvušas krīzes situācijās.

Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā nodrošina diennakts sociālo aprūpi uz laiku līdz 12 mēnešiem pilngadīgām personām.

 

Notikumu kalendārs