Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta
26.03.2013

 

 

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” projekta ietvaros š.g. 16.aprīlī plāno uzsākt  atbalsta grupas nodarbības vardarbībā cietušām sievietēm. 


Jebkas, kas tiek lietots, lai otru cilvēku kontrolētu, pakļautu vai pazemotu, ir vardarbība. Ir vajadzīgs liels spēks un uzdrošināšanās, lai spertu soli un izšķirtos par to, ka varu un gribu runāt par to kas sāp, ka gribu kaut ko mainīt savā dzīvē, ka man ir nepieciešams atbalsts un varbūt ar savu pieredzi varu sniegt atbalstu arī citām sievietēm.

Atbalsta grupas ir domāta gan tām sievietēm, kuras pašreiz cieš no vardarbības, gan tām, kuras fiziski ir pārtraukušas vardarbīgas attiecības, ir aiziets no varmākas, bet sieviete nav pārvarējusi vardarbības sekas. Sekas nav pārvarētas, kamēr sieviete nav pārtraukusi vainot sevi par vardarbību, kamēr neatsakās uzņemties atbildību par varmākas uzvedību, kamēr viņa neatzīst, ka viņai ir tiesības uz savām jūtām un domām.


Lai pieteiktos dalībai atbalsta grupā aicinām zvanīt pa tālruni 29432459 vai 64127898. Pirmā tikšanās -  16. aprīlī, plkst. 18.30, Bērzaines ielas 18, trešajā stāvā. Projekta ietvaros būs iespējams apmeklēt dekupāžas nodarbības. 

 

13.03.2013

 

 

Plānots, ka 20.03.2013. Jaunpiebalgas novadā sāksies Atbalsta grupa no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām. Nodarbības vadīs speciālistes ar pieredzi šādu grupu vadīšanā. Pieteikties uz atbalsta grupas nodarbībām var Jaunpiebalgas sociālajā dienestā pie sociālā dienesta vadītājas Līgas Ābelnieces.

12.03.2013

 

 

No šī gada sākuma saskaņā ar Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumiem Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” pašvaldībās ir pieejams jauns pakalpojums – asistenta  pakalpojums personām ar I vai II invaliditātes grupu un personām no piecu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti. Šīm personām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – komisija) sniedz atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja tai asistents nepieciešams tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi.

Asistenta pakalpojumu nodrošina personas deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālais dienests. Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis sociālajā dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis.

Arī projektā iesaistīto pašvaldību sociālajos dienestos jau ir saņemti pirmie iesniegumi no iedzīvotājiem par asistenta pakalpojuma nepieciešamību un jau notiek šī pakalpojuma piešķiršana.

06.03.2013

 

Pabalsts 100 un vairāk gadu sasniegušām personām (100 gadu jubilejā un katru gadu pēc 100 gadu sasniegšanas) ir Smiltenes novada pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu cienījamu vecumu sasniegušām personām pamatvajadzību nodrošināšanai. Pabalsta apmērs 100 gadu jubilejā ir Ls 100, katrā nākamajā jubilejā pabalsta summa ir atbilstoša gadu skaitam. Lēmums par pabalsta piešķiršanu tiks pieņemts, pamatojoties uz pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamām ziņām par personu. Pabalstu izmaksās personai jubilejas dienā, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc noteiktā vecuma sasniegšanas.

 

06.03.2013

 

No 2013. gada februāra Smiltenes novadā tiek piešķirts vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts.Tiesības saņemt pabalstu varēs Latvijas Republikas pilsoņi, nepilsoņi un ārvalstnieki, kuriem piešķirts personas kods un vismaz viena no bērna vecāku pamata dzīvesvietām ir deklarēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, pie nosacījuma, ka bērna pamata dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā. Pabalsts būs vienreizējs un tā apmērs ir Ls 50 par bērnu. Pabalstu varēs pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas, aizbildņa iecelšanas vai adoptācijas dienas. Pabalsts attieksies uz bērniem, kas dzimuši sākot ar 2013.gadu.

01.03.2013

 

 

Cēsu novads

04.03.2013.

18.03.2013.

25.03.2013.

 

Jaunpiebalgas novads

05.03.2013.

12.03.2013.

19.03.2013.

26.03.2013.

 

Mazsalacas novads

06.02.2013.

13.03.2013.

20.03.2013.

27.03.2013.

12.02.2013

 

 

Februārī darbu uzsāks trīs Atbalsta grupas :

-  18.02.2013.  Cēsu novadā sāksies Atbalsta grupa pirmspensijas un pensijas vecuma personām;

-  19.02.2013. Jaunpiebalgas novadā sāksies Atbalsta grupa daudzbērnu, nepilnām ģimenēm;

- 20.02.2013. Mazsalacas novadā sāksies Atbalsta grupa pirmspensijas un pensijas vecuma personām.

Cēsu novadā plānots Atbalsta grupas dalībniekus iesaistīt arī nodarbībās nodarbinātības iemaņu stimulēšanai.

11.02.2013

 

 

Janvāra beigās ar savu projekta nodarbību laikā izgatavoto darbu izstādi nodarbības nodarbinātības iemaņu stimulēšanai pabeigusi daudzbērnu un nepilno ģimeņu māmiņu grupa. Sievietes ir lepnas par paveikto un cer apgūtās iemaņas izmantot arī turpmāk.

11.02.2013

 

 

Ar 2013. gada 1. janvāri stājušies spēkā grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.23 "Par  Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību".  Grozījumi veikti aprūpes mājās pakalpojuma un ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām finansēšanā. Ar grozījumiem saistošajos noteikumos noteikti jauni sociālie pakalpojumi : sociālās rehabilitācijas pakalpojums "Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs", sociālais pakalpojums "Došības poga".

11.02.2013

 

 

Valkas novadā ar š.g. februāri stājušies spēkā jauni pašvaldības saistošie noteikumi :

  • Valkas novada domes saistošie noteikumi Nr.22 „Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā” un
  • Valkas novada domes saistošie noteikumi Nr.23 „Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā”

Pirms saistošo noteikumu projekta izstrādāšanas tika veikta anketēšana, lai uzzinātu esošo sociālā dienesta klientu viedokli par sniegto sociālo palīdzību un visvairāk nepieciešamo atbalstu.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties www.valka.lv

11.02.2013

 

 

Smiltenes novadā veikti grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.5/09 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Smiltenes novadā ”.  Ar veiktajiem grozījumiem noteikumos :

1) tika papildināti kritēriji, atbilstoši kuriem noteiktais kustamais un nekustamais īpašums nav uzskatāms par īpašumu, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli tās atzīšanai par maznodrošinātu;

2) mainīts ienākumu līmenis, nosakot maznodrošinātas personas statusu, ja ģimenē (mājsaimniecībā) dzīvo tikai nestrādājošs pensionārs (-i) un/vai invalīds(-i) un/vai ar tiem kopā dzīvo nepilngadīgi bērni, un ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī, pēdējo 3 (triju) mēnešu laikā, nepārsniedz 85% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas (iepriekšējo 65% vietā);

3) pagarināts periods, uz kuru tiek piešķirts maznodrošinātas personas/ģimenes statuss no trim uz sešiem mēnešiem darbspējīgām personām, no sešiem uz trim mēnešiem, ja ģimenē nav darbspējīgu personu.

 

 

09.01.2013

 

 

Beverīnas novads

02.01.2013.

09.01.2013.

 

Valkas novads

08.01.2013.

15.01.2013.

15.11.2012

 

 

Beverīnas novads

05.12.2012.

19.12.2012.

Smiltenes novads, Blomes pagasts

12.12.2012.

Valkas novads

04.12.2012.

18.12.2012.

15.11.2012

 

 

Beverīnas novads

07.11.2012.

21.11.2012.

Mazsalacas novads

05.11.2012.

12.11.2012.

Smiltenes novads, Blomes pagasts

14.11.2012.

28.11.2012.

Valkas novads

06.11.2012.

20.11.2012.

 

 

09.11.2012

 

 

Ik gadu, sākoties aukstākam laikam, savu darbību uzsāk Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” pagaidu nakts patversme.

Nakts patversmē klientus uzņems katru dienu laikā no pulksten 18:00 līdz 19:30, savukārt tā jāatstāj nākamajā rītā līdz pulksten 8:00. Nakts stundās klientus uzņems tikai ārkārtas situācijās. Kā to paredz nakts patversmes iekšējās kārtības noteikumi, tad Nakts patversmes pakalpojumus nevarēs izmantot personas, kas atrodas alkoholisko dzērienu reibumā.

Lai uzturētos nakts patversmē, nepieciešams sociālā darbinieka norīkojums, to izsniedz Cēsu novada Sociālais dienests, Bērzaines ielā 18, 2.stāvā, 2.kabinetā vai Vaives pagasta pārvaldē "Kaķukrogs".

Nakts patversmes pakalpojums ir maksas pakalpojums: bezpajumtniekiem, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu novada administratīvajā teritorijā, maksa par vienu nakti patversmē 50 santīmi. Nakts patversmes pakalpojumi, izņēmuma gadījumos ir pieejami arī citu novadu iedzīvotājiem. To maksa par vienu nakti patversmē – Ls 5.

 

Aicinām ikvienu, kurš ievērojis kādu no pilsētas bezpajumtniekiem, informēt viņu par iespējām nakšņot nakts patversmē Bērzaines ielā 16, kā arī lūdzam informēt Cēsu novada pašvaldības policijas dežurantu telefoniski (64122735) par bezpajumtnieku atrašanās vietām.

09.11.2012

 

 

Līdz šī gada oktobra beigām Eiropas Sociālā fonda projekta ,,Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs” ietvaros ir notikušas jau vairāku atbalsta grupu nodarbības Vidzemes reģiona pašvaldībās.

Kopš projekta īstenošanas uzsākšanas rehabilitācijas pakalpojumus saņēmušas jau četras atbalsta grupas – Cēsu novadā, Valmierā un Valkas novadā. Dekupāžas iemaņas Cēsu novadā apguvusi 21 persona, piedaloties divās darbnīcās nodarbinātības iemaņu stimulēšanai. Savukārt 12 personas apguvušas iemaņas IT jomā.

Augustā darbību uzsāka divas atbalsta grupas Smiltenes novadā, septembrī – atbalsta grupa Mazsalacas novadā, divas atbalsta grupas Valkas novadā un divas atbalsta grupas Beverīnas novadā. Oktobra mēnesī darbu uzsāka vēl viena atbalsta grupa Beverīnas novadā un dekupāžas grupa Cēsu novadā.

Sākotnēji darbnīcas bija plānotas nodarbinātības iemaņu stimulēšanai un individuālā apmācība e-vidē plānotas tikai Cēsu novadā, bet projekta īstenošanas laikā interesi par praktisku iemaņu apguvi izrādījuši arī pārējo novadu iedzīvotāji.

Anketējot projekta aktivitāšu dalībniekus, konstatēts, ka sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēji atzinīgi vērtē šajā projektā sniegtos pakalpojumus un daudzi vēlētos šādus pakalpojumus saņemt arī turpmāk.

Plānots, ka projekta laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tiks nodrošināti 18 atbalsta grupām, noorganizētas sešas darbnīcas nodarbinātības iemaņu stimulēšanai un 20 personas tiks individuāli apmācītas socializācijai e-vidē.

09.11.2012

 

 

Ar 15.oktobri darbu atsākusi  Valkas novada Sociālā dienesta Nakts patversme. Klienti Nakts patversmē tiks uzņemti no pulksten.18.00 un varēs tur uzturēties līdz pulksten.8.00. Nakts patversmē klientus uzņems ar Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļas vadītājas nosūtījumu.

Nepieciešamo informāciju par Nakts patversmes darbu, kārtības un uzturēšanās režīma noteikumiem var saņemt pie Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļas vadītājas Ivetas Porietes, Rūjienas ielā 3D, Valkā vai zvanot pa tālr.64725938 vai mob.28374397.

 

15.10.2012

 

 

15.10.2012. Cēsu novadā ar dekupāžas nodarbību laikā izgatavoto darbu izstādi noslēgušās nodarbības pirmspensijas un pensijas vecuma personām darbnīcā nodarbinātības iemaņu stimulēšanai. Grupas dalībnieces bija ļoti aktīvas un ieinteresētas šāda veida nodarbībās un izteica vēlēšanos turpināt darboties grupā, jo darbs grupā sniedz ne tikai praktiskas iemaņas, bet dot iespēju arī izrauties no mājas, būt sabiedrībā.

Izstādes darbus un grupas foto skatīt fotogalerijā.

09.10.2012

 

 

Valkas novada dome ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. 18 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā”, kuros ir uzskaitījusi, kas Valkas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā netiek uzskatīts par īpašumu, proti, 2. un 2.3. punktā noteikts, ka novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Valkas novadā netiek ņemts vērā viens automobilis, kurš ģimenei (personai) ir īpašumā ilgāk par vienu gadu pirms iesnieguma iesniegšanas brīža un kurš ir vecāks par 3 gadiem. Šie noteikumi stājušies spēkā 28.09.2012.  Noteikumi publicēti Valkas novada mājas lapā http://valka.lv/pasvaldiba/saistosie-noteikumi/

05.10.2012

 

 

Grupas supervīzijas Valmierā"Centrs Valdardze", Raiņa 9f, Valmiera

12.07.2012.

09.08.2012.

13.09.2012.

11.10.2012.

08.11.2012.

13.12.2012.

 

05.10.2012

Beverīnas novads

10.10.2012.

24.10.2012.

Mazsalacas novads

01.10.2012.

08.10.2012.

15.10.2012.

22.10.2012.

29.10.2012.

Smiltenes novads, Blomes pagasts

03.10.2012.

17.10.2012.

31.10.2012.

Valkas novads

09.10.2012.

23.10.2012.

 

30.08.2012

 

 

Smiltenes novads, Blomes pagasts

05.09.2012.

19.09.2012.

Valmieras pilsēta

06.09.2012.

13.09.2012.

 

Valkas novads

11.09.2012.

25.09.2012.

Beverīnas novads

12.09.2012.

26.09.2012.

Mazsalacas novads

10.09.2012.

17.09.2012.

24.09.2012.

20.08.2012

Septembrī sāksies atbalsta grupu nodarbības Mazsalacas un Valkas novados.

17.08.2012

Septembrī  sāksies atbalsta grupu nodarbības Beverīnas novadā.

Notikumu kalendārs