Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta
15.04.2014

 

 

Valkas novadā 01.03.2014. stājušies spēkā Valkas novada domes 27.01.2014. Saistošie noteikumi Nr.3 "Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem". Saistošie noteikumi nosaka materiālā atbalsta, kas saistīti ar pašvaldības iedzīvotāju, sociālo grupu interesēs brīvprātīgi īstenotajām iniacitīvām, bez ģimenes ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, veidus, apmērus, piešķiršanas un izmaksas kārtību Valkas novadā. Materiālā atbalsta veidi:  Atbalsts maksai par bērna ēdināšanu izglītības iestādē, vienreizējs atbalsts uzsākot mācību gadu, skolas piederumu iegādei (15.00 euro), ģimenēm, kuru bērni ir valkas novada visprārizglītojošo skolu 1.-12. klases izglītojamie; atbalsts mācību maksas segšanai Valkas mākslas skolā un Jāņa Cimzes Valkas mūzikas skolā. Tiesības uz noteikumos minēto materiālo atbalstu ir daudzbērnu ģimenēm, aizbildņiem. Atbalstu maksai par bērna ēdināšanu un vienreizējo pabalstu uzsākot mācību gadu ir tiesības saņemt tām daudzbērnu ģimenēm un audžuvecākiem, kuri jau nesaņem pašvaldības pabalstu trūcīgām ģimenēm.

14.03.2014

 

 

Jaunpiebalgas novadā

Atbalsta grupa pirmspensijas un pensijas vecuma personām norisinās no 31.01.2014. - 04.04.2014.

Nākamās tikšanās reizes 14.03.2014., 21.03.2014., 28.03.2014., 04.04.2014.

Pašpalīdzības grupa daudzbērnu un nepilno ģimeņu vecākiem

Nākamās tikšanās reizes 14.03.2014., 21.03.2014., 28.03.2014., 04.04.2014.

 

Cēsu novadā

Atbalsta grupa pirmspensijas un pensijas vecuma personām norisinās no 11.02.2014. - 15.04.2014.

Nākamās tikšanās reizes 18.03.2014., 26.03.2014., 01.04.2014., 08.04.2014., 15.04.2014.

 

Smiltenes novadā

Atbalsta grupa daudzbērnu un nepilno ģimeņu vecākiem  norisinās no 12.03.2014. - 16.07.2014.

Tikšanās reizes 12.03.2014., 26.03.2014., 09.04.2014., 23.04.2014., 07.05.2014., 21.05.2014., 04.06.2014., 18.06.2014., 02.07.2014., 16.07.2014.

12.03.2014

 

 

Smiltenes novadā 12. martā projekta ietvaros sākas atbalsta grupas nodarbības māmiņām. Grupā tiks runāts par bērnu aprūpi un audzināšanu, mācītas jaunas prasmes. Atbalsta grupas ilgums - 10 nodarbības. Tikšanās reizi divās nedēļās.

Atbalsta grupai var pieteikties Smiltenes novada sociālajā dienestā vai zvanot grupas vadītājām pa tālruni 64707573 (Arnitai Freibergai) vai 26525709 (Gintai Nullei).

20.01.2014

 

 

Saskaņā ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai izsludinātajā atklātā projekta iesniegumu konkursa pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 413.pasākums 1.aktivitāte "iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem, 2.3. rīcība - Publisku pakalpojumu pieejamības, sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem", projektu Nr.13-09-LL29-L413102-000005 " Sociālā dienesta pakalpojumu punkta izveide", 2013. gada decembrī  Jaunpiebalgā tika realizēts un nodots ekspluatācijā projekts "Sociālā dienesta pakalpojumu punkta izveide". 

 

Sociālā dienesta pakalpojumu punkta  Jaunpiebalgas novadā, Jaunpiebalgā Dārza ielā 4-14 atklāšana notika 2014. gada 7. janvārī. Dzīvoklis ir pārveidots atbilstoši tam, lai tajā varētu sniegt paredzētos pakalpojumus. Viena telpa  paredzēta veļas mazgāšanai, kurā ir divas veļas mazgājamās mašīnas un viens veļas žāvētājs. Atsevišķi ierīkotas telpas dušai, fizioterapeita un psihologa pakalpojumiem. Tika rekonsturēta tualetes telpa. Visas telpas ir piemērotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 

Pakalpojumu punktā iedzīvotājiem tiek sniegti šādi pakalpojumi:

- veļas mazgāšanas pakalpojums tiek piedāvāts trūcīgām un maznodrošinātām personām;

- dušas pakalpojums trūcīgām un maznodrošinātām personām;

- psihologa pakalpojums tiek piešķirts pamatojoties uz Sociālā dienesta sociālā darbinieka atzinumu;

- fizioterapeita pakalpojumi - maksas pakalpojumi, pieejami jebkuram interesentam.

15.01.2014

 

 

Beverīnas novada pašvaldība ir piešķīrusi brīvpusdienas 5.-9. klašu skolēniem, kuri apmeklē Beverīnas novada izglītības iestādes un kuru ģimenēs ir trīs un vairāk bērni. Pirmsskolas izglītības grupu bērniem, kuru ģimenēs ir trīs un vairāk bērnu, par brīvu ir visas 3 ēdienreizes.

15.01.2014

 

Grozījumi veikti :

-  Smiltenes novada domes 31.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.7/09 "Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem';

- Smiltenes novada domes 27.12.2012. saistošajos noteikumos Nr.15/12 "Par materiālo palīdzību Smiltenes novada pašvaldībā';

- Smiltenes novada domes 31.08.2009. saistošajos noteikumos Nr. 6/09 "Par Smiltenes novada pabalstiem audžuģimenēm';

-  Smiltenes novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr.6/10 "Smiltenes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība';

-  Smiltenes novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr.25/10 "par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā'.

Būtiskākie grozījumi veikti noteikumos Nr.7/09 "Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem", kuri paredz :

- paplašināt palīdzības saņēmēju loku, nosakot, ka dzīvokļa pabalstu, pabalstu medicīnisko izdevumu atmaksai, pabalstu mācību līdzekļu iegādei saņems arī tās ģimenes, kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss;

- palielināt dzīvokļa pabalsta apmēru līdz 142,28 euro;

- palielināt ikmēneša pabalstu bērniem bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas, ja viņi turpina sekmīgi mācīties, līdz 142,28 euro.

15.01.2014

 

 

Ar 01.01.2014. stājušies spēkā grozījumi:

 

-  Cēsu novada domes 26.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.3 "Par bērna piedzimšanas pabalstu Cēsu novadā";

-  Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.23 "Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību".

Noteikumi konsolidētā versijā izlasāmi Cēsu novada domes mājas lapā www.cesis.lv, sadaļā publiskie dokumenti, saistošie noteikumi.

15.01.2014

 

 

No 01.01.2014. stājušies spēkā:

 

  - Cēsu novada domes 10.10.2013.saistošie noteikumi Nr.25 "Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" maksas pakalpojumi" un

 -  Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošie noteikumi Nr.24 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā".

    Noteikumi izlasāmi Cēsu novada pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv, sadaļā publiskie dokumenti, saistošie noteikumi.

14.01.2014

 

Valkas novadā 9. janvārī Sociālo lietu komitejas sēdē dome izskatīja saistošo noteikumu "Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem" projektu. Noteikumi paredzēs piešķirt materiālo pabalstu aizbildņu ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm, neizvērtējot ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes statusam. Pašlaik pabalstus saņem tikai ģimenes, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.

 

14.01.2014

 

 

Ar 01.01.2014. stājušies spēkā grozījumi:

- Valmieras pilsētas pašvaldības 29.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.121 "Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Valmieras pilsētā";

- Valmieras pilsētas pašvaldības 19.06.2008. saistošajos noteikumos Nr.52 "Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā";

- Valmieras pilsētas pašvaldības 19.06.2008. saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā";

- Valmieras pilsētas pašvaldības 23.09.2010. saistošajos noteikumos Nr.95 "Par dzīvokļa pabalstiem Valmieras pilsētā".

Saistošie noteikumi pilnā versijā pieejami Valmieras pilsētas pašvaldības mājas lapā www.valmiera.lv, sadaļā pašvaldība, saistošie noteikumi.

19.11.2013

No š.g. novembra līdz 2014. gada 31.martam Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” pieņems iesniegumus pabalsta piešķiršanai personām/ģimenēm, kuras dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ar centralizētu siltumapgādi.

Pabalstu var saņemt ģimenes/ personas, kurām pēc komunālo pakalpojumu rēķinu nomaksas pirmajam un otrajam ģimenes loceklim nepaliek vairāk kā 50% no minimālās algas, katram nākamajam ģimenes loceklim – garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) apmērā.

Informējam, ka pabalsta apmēru aprēķina Cēsu novada domes 22.06.2010 saistošo noteikumu Nr.25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” noteiktajā kārtībā, ievērojot Cēsu novada domes apstiprinātos normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai 2013./2014.gada apkures sezonā:
• vienas personas mājsaimniecībai – Ls 83,10 jeb EUR 118,00 mēnesī;
• divu personu mājsaimniecībai – Ls 93,66 jeb EUR 133,00 mēnesī;
• trīs personu mājsaimniecībai – Ls 125,35 jeb EUR 178,00 mēnesī;
• četru personu mājsaimniecībai – Ls 142,96 jeb EUR 203,00 mēnesī;
• piecu un vairāk  personu mājsaimniecībai – Ls 151,41 jeb EUR 215,00 mēnesī;
• vienatnē dzīvojošas pensijas vecuma personas vai personas 1. vai 2. grupas invaliditāti mājsaimniecībai – Ls 88,03 jeb EUR 125,00 mēnesī.

Dzīvokļu pabalsts ir netiešs, tas viena mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu, tiks pārskaitīts dzīvojamās mājas apsaimniekotājam.

 

05.11.2013

 

 

 

Katra gada novembra otrajā otrdienā Eiropā tiek atzīmēta Starptautiskā sociālā darba speciālista diena. Šogad šie profesijas svētki tiks atzīmēti 12. novembrī, kad Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests) rīko atvērto durvju dienu, lai informētu iedzīvotājus par novadā pieejamo sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem.

Atvērto durvju dienas programma:
• Plkst. 9.00 Vaives pagasta pārvaldē „Kaķukrogs”. Atvērto durvju dienas atklāšana, informācija par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darbību;
• Plkst. 9.30 - 10.30 Vaives pagasta pārvaldē „Kaķukrogs”. Sociālā dienesta direktores un nodaļu vadītāju tikšanās ar iedzīvotājiem;
• Plkst. 13.00 Cēsīs, Bērzaines ielā 16, 2. stāva zālē. Iepazīšanās ar Sociālā dienesta Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām ikdienas darbu, ekskursija pa Sociālā dienesta telpām;
• Plkst. 14.00 Cēsīs, Bērzaines ielā 16, 2. stāva zālē. Iepazīšanās ar Sociālā dienesta Ģimeņu atbalsta nodaļas ikdienas darbu, ekskursija pa Sociālā dienesta telpām;
• Plkst. 15.00 Cēsīs, Bērzaines ielā 16, 2. stāva zālē. Tikšanās ar Cēsu novada domes deputātiem. Informācija par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darbu ikdienā;
• Plkst. 16.00 Cēsīs, Bērzaines ielā 16, 2. stāva zālē. Cēsu novada domes Sociālo jautājumu un veselības jautājumu komitejas deputātu tikšanās ar Cēsu novada nevalstiskajām organizācijām sociālajā jomā.

Vaives pagasta iedzīvotāji 12.novembrī no plkst. 9.00 līdz 10.30 ir aicināti apmeklēt Vaives pagasta pārvaldi „Kaķukrogs”. Savukārt no plkst. 13.00 līdz 17.00 iedzīvotāji ir gaidīti Sociālajā dienestā Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs.

Atvērto durvju dienas ietvaros iedzīvotājiem būs iespēja personīgi tikties ar sociālajiem darbiniekiem un Sociālā dienesta vadību, iepazīties ar Sociālā dienesta darbu, uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Iedzīvotāji pie sociālā darba speciālistiem varēs uzzināt informāciju par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu veidiem, kuri pašlaik pieejami Cēsu novadā, un to saņemšanas kārtību.

Bērnu un jauniešu dienas centrā „Saules taka” no plkst. 15.00 līdz 17.00 bērniem būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcās.

Tuvāku informāciju iespējams iegūt, zvanot Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” projektu vadītājai- attīstības speciālistei Vitai Pleševnikai pa tālruni 64127746.

 

24.10.2013

 

 

 

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” oktobrī pabeidz ESF projekta „Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs” īstenošanu. Projekta īstenošanas ilgums bija 19 mēneši.

         Projektā tika iesaistītas vēl 6 Vidzemes reģiona pašvaldības – Beverīnas, Jaunpiebalgas, Mazsalacas, Smiltenes, Valkas novads un Valmieras pilsēta. Projekta mērķis bija attīstīt jaunus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Vidzemes reģionā un sniegt tos sociālās atstumtības riskam visvairāk pakļautām personām, lai atjaunotu un nostiprinātu viņu  sociālās un funkcionālās prasmes, palielinot iespējas integrēties sabiedrībā un darba tirgū. Projekta īstenošanas laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojumi sniegti 314 personām, no tiem 79 personas pakalpojumus  saņēmušas  atkārtoti, t.i. piedalījušās atbalsta grupās un darbnīcās nodarbinātības iemaņu stimulēšanai vai apguvuši prasmes darboties ar datoru.

Projekta speciālistu profesionālās kapacitātes stiprināšanai un saglabāšanai tika organizēti semināri un pieredzes apmaiņas braucieni,  nodrošinātas supervīzijas. Īpaši priecīgi par iespēju piedalīties šādā projektā ir mazo novadu sociālie darbinieki, jo mazai pašvaldībai ir grūti konkurēt konkursos valsts mērogā, ESF līdzekļu piesaistei.

         Lai uzturētu projektā sasniegtos rezultātus un nodrošinātu projekta ilgtspēju, vismaz turpmāko 18 mēnešu laikā visās pašvaldībās tiks turpinātas projekta aktivitātes.

 

 

25.09.2013

 

 

 

Starptautiskajā veco ļaužu dienā, 1.oktobrī plkst. 11.00, Raunas ielā 4 (3 stāvā), Cēsīs durvis vērs veselības istaba „Seniors senioram”.

Veselības istaba izveidota, lai uzlabotu cēsnieku informētību par veselību ietekmējošiem faktoriem, saslimšanas riskiem un to profilaksi. Veselības istabā plānots sniegt dažādu speciālistu konsultācijas par veselīgu dzīvesveidu un slimību profilaksi. Šeit iedzīvotājiem, pensionētas medicīnas māsas uzraudzībā, būs iespēja bez maksas noteikt ķermeņa svaru, auguma garumu, izmērīt arteriālo asinsspiedienu un saņemt informāciju par Cēsu novada p/a „Sociālais dienests” pakalpojumiem, kā arī atbildes uz citiem jautājumiem par veselību.


 

20.09.2013

 

 

 

Šobrīd Latvijas Pašvaldību savienība, 2. kampaņas ietvaros, Cēsu novada pašvaldībai papildus ir nodevusi 170 AS „Latvenergo” elektrības norēķinu dāvanu kartes.

No 25.septembra Cēsu novada p/a „Sociālais dienests” turpinās izsniegt dāvanu kartes zemāk minētajām iedzīvotāju grupām:

daudzbērnu ģimenes (kuras nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kWh patēriņam);
• trūcīgās ģime
nes ar bērniem;
• ģimenes, ku
rās aug bērni invalīdi;
• ģimenes ar audžubērniem vai aizbildniecībā esošiem bērniem.
• maznodroši
nātās ģimenes ar bērniem;
• ģimenes, kurās ir bērni, kas slimo ar celiakiju;

• ģimenes ar jaundzimušajiem (bērni, kas dzimuši 2013.gadā);
• Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes, kurās ir nepilngadīgi bērni;
• nepilnās ģimenes, kurās zaudēts kāds no apgādniekiem vai viens no vecākiem audzina nepilngadīgu bērnu/-us viens;
• ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem, kurās kāds no vecākiem ir invalīds.


Atbalsta kampaņas noteikumi paredz, ka šīs kampaņas ietvaros, kura sākās 2012.gada 1.janvārī, ģimene var saņemt atbalstu tikai vienu reizi, tas nozīmē, ja ģimene no 2012.gada 1.janvāra ir saņēmusi vienu elektrības norēķinu karti, atkārtoti uz kartes saņemšanu nevar pretendēt. Taču tās daudzbērnu ģimenes, kas saņēmušas dāvanu karti līdz 2013.gada 1.aprīlim var to saņemt arī atkārtoti, ja karti nav saņēmušas laika posmā no 2013.gada 1. aprīļa līdz 2013.gada 6.jūnijam.

Dodoties uz Aģentūru, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase) un dokumenti, kas apliecina atbilstību mērķa grupai, kā arī ir jāzina elektroenerģijas piegādes līguma numurs, uz kuru vēlaties attiecināt dāvinājumu. Papildus jāiesniedz/jāuzrāda dokumenti, kuri apliecina tiesības pretendēt uz AS „Latvenergo” dāvanu karti. Dāvinājuma kampaņas ietvaros viena mājsaimniecība var saņemt tikai vienu elektrības norēķinu karti.

Lai saņemtu elektrības norēķinu karti, iedzīvotājiem jādodas uz Cēsu novada p/a „Sociālais dienests”, Bērzaines ielā 18 (2.stāvs) 4.kabinetu, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00 vai arī uz Vaives pagasta pārvaldi ”Kaķukrogs”, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.

20.09.2013

 

 

Jau septīto gadu sākoties aukstākam laikam, no 1.okobra savu darbību atsāk Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” pagaidu nakts patversme.

Nakts patversmē klientus uzņems katru dienu laikā no pulksten 18:00 līdz 19:30, savukārt tā jāatstāj nākamajā rītā līdz pulksten 8:00. Nakts stundās klientus uzņems tikai ārkārtas situācijās. Saskaņā ar nakts patversmes iekšējās kārtības noteikumiem, pakalpojumus nevarēs izmantot personas, kas atrodas alkoholisko dzērienu reibumā.

Lai uzturētos nakts patversmē, nepieciešams sociālā darbinieka norīkojums, to izsniedz Cēsu novada Sociālais dienests, Bērzaines ielā 18, 2.stāvā, 2.kabinetā vai Vaives pagasta pārvaldē "Kaķukrogs".

Nakts patversmes pakalpojums ir maksas pakalpojums: bezpajumtniekiem, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu novada administratīvajā teritorijā, maksa par vienu nakti patversmē Ls 0,50 (EUR 0,71).

Aicinām ikvienu, kurš ievērojis kādu no pilsētas bezpajumtniekiem, informēt viņu par iespējām nakšņot nakts patversmē Bērzaines ielā 16, kā arī lūdzam informēt Cēsu novada pašvaldības policijas dežurantu telefoniski (64122735) par bezpajumtnieku atrašanās vietām.

12.09.2013

 

 

Vidzemes pašvaldību speciālisti, kuri ir iesaistījušies ESF projekta „Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs” īstenošanā, 4. septembrī bija ieradušies pieredzes apmaiņas vizītē Liepājas sociālajā dienestā. Speciālisti iepazinās ar Liepājas pieredzi darbā ar bezdarbniekiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, aprūpi mājās un citiem jautājumiem, kā arī tikās ar dienesta vadītāju Ivetu Bartkeviču. Vidzemnieki apmeklēja Veco ļaužu dzīvojamo māju Ganību ielā 135/141, Dienas centru personām ar garīgās attīstības traucējumiem T.Breikša ielā 16/20, Grupu dzīvokļus Kuldīgas ielā 34.
 

 

 

 

11.09.2013

 

 

Biedrība „Gaujaslīči”, š.g. 13. un 14. septembrī no plkst. 12:00 līdz 18:00 piedāvā iespēju pilngadīgām personām (bezdarbnieki, pensionāri, cilvēki ar invaliditāti, trūcīgas un maznodrošinātas personas) saņemt palīdzību (t.i., apģērbu, gultasveļu, segas, u.c.) biedrības „Gaujaslīči” telpās Dzirnavu ielā 45, Cēsīs.

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” šīs akcijas ietvaros - 13.septembrī aicina Dienesta redzes lokā esošās ģimenes izmantot Dienesta transporta pakalpojumu nokļūšanai līdz palīdzības saņemšanas vietai. Izbraukšana plkst. 13.00 no Bērzaines ielas 18. Vairāk informācijas un pieteikšanās zvanot uz Dienestu pa tālruni 64127887 vai  64127743.
 

30.08.2013

 

 

 

Ar š. g. 1. septembri Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" sabiedrības veselības speciāliste uzsāks iedzīvotāju konsultēšanu veselības aprūpes un profilakses jautājumos. Konsultācijas tiks sniegtas trešdienās no 16.00 - 18.00 Cēsīs Bērzaines ielā 16, 16. kabinetā.

28.08.2013

 

 

Cēsīs biedrība „Gaujaslīči” sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests” sniedz papildus atbalstu ģimenēm ar bērniem, jauno mācību gadu uzsākot.

Biedrībā „Gaujaslīči” ģimenes ar skolas vecuma bērniem var saņemt no Amerikas atsūtīto humāno palīdzību ( klades, zīmuļus, krītiņus, apģērbu u.c. lietas). No sociālā dienesta otrdienās tiek organizēts autobuss uz Gaujaslīčiem.

23.08.2013

 

 

               

                Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” īstenotais  ESF projekts „Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs”,  identifikācijas  Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/147  pamazām tuvojas nobeigumam (31.10.2013.).    

                Vasarā Valkas novadā daļa atbalsta grupu dalībnieču, kuras saņēma sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pagājušā gada nogalē, pulcējās uz nodarbībām pašpalīdzības grupā un papildus apguva arī dekupāžas iemaņas darbnīcā nodarbinātības iemaņu stimulēšanai.  Vēlmi turpināt tikties grupu nodarbībās, arī ar sociālā darba un citiem  speciālistiem izteikušas arī pārējo novadu mērķa grupu personas, kuras piedalījās projektā, gan arī tie iedzīvotāji, kuri projektā nepiedalījās, bet ieguva informāciju no dalībniekiem un projekta īstenotājiem.

                Šobrīd projektā 20 personas apgūst dekupāžas iemaņas darbnīcās nodarbinātības iemaņu stimulēšanai (Cēsu un Mazsalacas novados). Turpinās individuālā apmācība socializācijai e-vidē (Cēsu un Beverīnas novados). Augusta beigās darbību uzsāks projektā plānotā pēdējā atbalsta grupa (Cēsu novadā).

                Turpmāk paredzēta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana un ilgtspējas nodrošināšana. Visas septiņas projektā iesaistītās Vidzemes reģiona pašvaldības apliecinājušas, ka vismaz 18 mēnešus pēc projekta nobeiguma turpinās projekta aktivitāšu īstenošanu.

21.08.2013

 

 

 

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”, domājot par Cēsu novadā dzīvojošām daudzbērnu ģimenēm izstrādāja noteikumus, kuri paredz ikvienam daudzbērnu ģimenes bērnam saņemt brīvpusdienas skolā un vecāku maksas atvieglojumus bērnudārzos

100 % apmērā.

Uz atvieglojuma saņemšanu var pretendēt daudzbērnu ģimene, kura aprūpē 3 vai vairāk nepilngadīgus bērnus, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus, līdz 21 gadu vecumam, ja skolnieks bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās izglītības

iestādē, un kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Cēsu novadā.

Lai saņemtu atvieglojumus, ģimenēm jādodas uz Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests”, Bērzaines ielā 18 (2.stāvs), Cēsīs vai arī uz Vaives pagasta pārvaldi ”Kaķukrogs”,

Pilna saistošo noteikumu Nr.10 „Par brīvpusdienām un vecāku maksas atvieglojumiem Cēsu novadā” redakcija atrodama šeit: http://cesis.lv/uploads/files/soc_jaut_10.pdf

 

19.08.2013

          

 

Cēsīs tiek organizēta pēdējā atbalsta grupa projektā. Atbalsta grupas mērķgrupa – daudzbērnu un nepilnās ģimenes.

Plānotais atbalsta grupas norises grafiks:

             26.08.2013.

             29.08.2013.

             02.09.2013.

             05.09.2013.

             09.09.2013.

             12.09.2013.

             16.09.2013.

             19.09.2013.

             23.09.2013.

             26.09.2013.

Uz šo atbalsta grupu vēl var pieteikties minētās mērķgrupas personas, zvanot pa tālruni 64127749, vai personīgi vēršoties Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” Cēsīs, Bērzaines ielā 16/18

 

 

 

11.07.2013

 

 

ESF projekts "Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs" darbu uzsāka 2012. gada 1. aprīlī. Līdz š.g. 10. jūlijam projektā tika izveidotas un novadītas 19 atbalsta grupas, 9 grupas piedalījušās darbnīcas nodarbinātības iemaņu stimulēšanai, 27 personas apmeklējušas individuālās apmācības e-vidē. Šobrīd iesākto darbu turpina personu ar funkcionālajiem traucējumiem grupa dekupāžas nodarbībās. Jūlijā beigās daudzbērnu un nepilno ģimeņu māmiņas Cēsu novadā un Mazsalcas novadā uzsāks apmeklēt darbnīcas nodarbinātības iemaņu stimulēšanai. Cēsu novadā planots, ka daļa māmiņu, kas iepriekš apmeklējušas darbnīcas, pēc tam darbu turpinās atbalsta grupā, kas arī būs pēdējā atbalsta grupa šajā projektā.

17.05.2013

 

 

 

             Valmierā darbu turpina atbalsta grupa pirmspensijas un pensijas vecuma personām, grupas nodarbības notiek vienu reizi nedēļā – ceturtdienās, Valmieras sociālā dienesta telpās.

             Maijā rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu pabeigs atbalsta grupu un darbnīcu nodarbinātības iemaņu stimulēšanai dalībnieki Cēsu (pirmspensijas un pensijas vecuma personas), Mazsalacas (pirmspensijas un pensijas vecuma personas) un Jaunpiebalgas (nepilnās un daudzbērnu ģimenes, no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas) novados. Darbu būs beigušas 4 atbalsta grupas un 3 darbnīcas nodarbinātības iemaņu stimulēšanai. Mazsalacas un Jaunpiebalgas novados daļa no atbalsta grupu nodarbības pabeigušajiem dalībniekiem turpina tikties pašpalīdzības grupā.

            Cēsu novadā turpinās nodarbības (atbalsta grupa un darbnīcas nodarbinātības iemaņu stimulēšanai) vardarbībā cietušām personām. Personām ar funkcionālajiem traucējumiem tiek komplektēta grupa darbnīcai nodarbinātības iemaņu stimulēšanai, kura varētu sākties maija beigās.

            Maijā Smiltenes novadā sākusies atbalsta grupa personām ar funkcionālajiem traucējumiem, kuras dalībnieki piedalās arī nodarbinātības iemaņu apgūšanā (dekupāžas nodarbībās).

           Valkas novadā atbalsta grupas dalībnieces, kuras piedalījās rehabilitācijas pasākumos pagājušajā gadā, izveidojušas pašpalīdzības grupu un darbojas tajā, līdztekus apgūstot dekupāžas iemaņas darbnīcā nodarbinātības iemaņu stimulēšanai.

Beverīnas novadā un Cēsu novadā iedzīvotāji aktīvi turpina izmantot iespēju saņemt individuālās apmācības e-vidē.

 

07.05.2013

 

 

Valmierā

Atbalsta grupa pirmspensijas un pensijas vecuma personām

 

02.05.2013.

09.05.2013.

16.05.2013.

23.05.2013.

30.05.2013.

 

 

Cēsu novadā

Atbalsta grupa pirmspensijas un pensijas vecuma personām

03.05.2013.

14.05.2013.

Atbalsta grupa vardarbībā cietušām sievietēm

07.05.2013.

14.05.2013.

21.05.2013.

28.05.2013.

 

Smiltenes novadā

Personām ar funkcionālajiem traucējumiem

08.05.2013.

15.05.2013.

22.05.2013.

29.05.2013.

18.04.2013

 

 

Sadarbības iestāde ir apstiprinājusi iesniegtos projekta grozījumus.

Grozījumi paredz papildus organizēt:

  • divas atbalsta grupas;
  • 6 darbnīcas nodarbinātības iemaņu stimulēšanai;
  • 20 personas individuāli  apmācīt socializācijai e-vidē.

 

Šie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tiks sniegti papildus projektā plānotajiem.

Sadarbības partneru pašvaldībās mērķa grupu personas ir izteikušas vēlēšanos  piedalīties gan atbalsta grupu nodarbībās, gan apgūt praktiskas iemaņas darbnīcās nodarbinātības iemaņu stimulēšanai, gan apgūt iemaņas darbam ar datoru.

 

Papildus darbnīcas nodarbinātības iemaņu stimulēšanai tiek organizētas Mazsalacas, Jaunpiebalgas, Smiltenes, Valkas novados. Papildus apmācība socializācijai e- vidē tiks organizēta  Beverīnas novadā. Aicinām pieteikties aktivitātēm  projekta mērķgrupu (personas ar funkcionāliem traucējumiem, daudzbērnu un nepilnās ģimenes, bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas, vardarbībā cietušās personas un personas pirmspensijas, pensijas vecumā) dalībniekus.

 

 

27.03.2013

 

 

Projekta speciālisti izmanto pieredzes apmaiņas iespējas un papildina zināšanas apmeklējot seminārus. 19. martā, izmantojot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pārstāvju uzaicinājumu, Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" sociālā darba speciālisti un projekta speciālisti piedalījās seminārā par  VSAA sniegtajiem e-pakalpojumiem interneta vietnē www.latvija.lv. Savukārt 22. martā Beverīnas novadā projekta speciālistiem tika organizēts seminārs par   aktualitātēm sociālā darba jomā un par sociālo dienestu pārbaudēs konstatētajām kļūdām. Pārstāvēt Labklājības ministrijas viedokli šajā jautājumā bija deliģētas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece Laila Rieksta –Riekstiņa un LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta priekšnieces pienākumu izpildītāja Ilze Skrodele-Dubrovska, kuras bija sagatavojušas prezentācijas par aktuālajiem jautājumiem.

27.03.2013

 

 

Plānots, ka š.g. 11. aprīlī Valmierā projekta ietvaros sāksies atbalsta grupa pirmspensijas un pensijas vecuma personām.

Aicinām pieteikties dalībniekus grupai, vēršoties Valmieras sociālajā dienestā:

Lāčplēša ielā 2, pie sociālās darbinieces Ilzes Kaupes (tālr.: 64207142,

e-pasts: ilze.kaupe@valmiera.lv)

27.03.2013

 

 

Cēsu novads

08.04.2013.

22.04.2013.

29.04.2013.

 

Jaunpiebalgas novads

02.04.2013.

09.04.2013.

16.04.2013.

23.04.2013.

 

Mazsalcas novads

03.04.2013.

10.04.2013.

17.04.2013.

24.04.2013.

 

Notikumu kalendārs