Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta
27.04.2015

 

 

No š.g. 5.maija līdz 30.septembrim Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" pieņems iesniegumus dzīvokļa pabalsta piešķiršanai no personām/ģimenēm, kuras dzīvo mājā mājā ar lokālo apkuri. Pabalsts tiks piešķirts personām, kurām ir piešķirts trūcīgas vai amznodrošinātas personas statuss. Pabalsta apmērs: trūcīgai personai/ģimenei  -130,00 euro, maznodrošinātai personai/ģimenei - 85,00 euro.

27.04.2015

 

 

Jau septīto gadu Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" sadarbībā ar dažādām organizācijām un Cēsu novada pašvaldību dāvina šos svētkus visām Cēsu novada ģimenēm ar bērniem. Šogad Sociālais dienests ir nomainījis pastaigu takas maršrutu, ieviešot jaunus apskates objektus. Pasākumā tiek aicināti piedalīties vecāki kopā ar bērniem, izzinot Cēsu pilsētu. Ģimenēm būs iespēja doties ekskursijā uz pašvaldības un valsts iestādēm, līdzdarboties radošajās darbnīcās un piedalīties dažādās aktivitātēs un spēlēs.

Ģimeņu reģistrācija pastaigu takai no plkst. 15.00 - 17.00 Cēsu novada pašvaldībā (Bērzaines ielā 5) pie Cēsu novada domes priekšēdētāja. Šeit katra ģimene varēs saņemt pastaigu takas maršruta karti un Ģimenes pasi.

Plašāku informāciju lasiet Cēsu novada pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv

13.04.2015

 

 

Šobrīd Dienas centrs ik dienu nodrošina pieskatīšanu mācību gada laikā aptuveni 10 un vasaras brīvlaikā pat līdz 20 dažāda vecuma cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem vecumā no 14 līdz 40 gadiem. Lai sniegtu pilnvērtīgu pakalpojumu, nodrošinot gan pieskatīšanu, gan ēdināšanu un dažādotu brīvā laika pavadīšanas iespējas, Valmieras pilsētas pašvaldība domā par Dienas centra pārveidi. Tā kā Dienas centra apmeklētāji ir dažāda vecuma, aizsāktas pārrunas ar nodibinājumu "Fonds "Iespēju tilts"" par iespēju nodarbināt pieaugušos dienas centra apmeklētājus. Savukārt dienas centrā palikušajiem bērniem varētu nodrošināt plašākas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Valmieras pilsētas pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu par Valmieras Sociālā dienesta reorganizāciju un kapacitātes palielināšanu, pieņemot darbā rehabilitētāju un psihologu.  Atsaukties aicināti arī brīvprātīgie, kas būtu gatavi pieskatīt jauniešus, piemēram, dodoties pastaigās. Tāpat šobrīd tiek aptaujāti ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, kas būtu gatavi nodrošināt katru darba dienu centra apmeklētājiem pusdienas. Lai pakalpojumu nodrošinātu maksimāli augstā kvalitātē, nākotnē tiek domāts par jaunas ēkas būvniecību pie pansionāta "Valmiera" Rīgas ielā 55.

31.03.2015

 

 

Valmieras Sociālais dienests atgādina par iespēju saņemt valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ko paredz Ministru kabineta noteikumi Nr.279 " Par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem." Uz valsts finasētiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem var pieteikties :

* personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, kā arī personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā un faktiski veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;

*politiski represētās personas, tai skaitā Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;

*Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas līdz 18 gadu vecumam.

Lai saņemtu pakalpojumu, personai vai tās pārstāvim jāiesniedz Valmieras Sociālajā dienestā (Lācplēša ielā 2, Valmierā) rakstisks iesniegums, kā arī ģimenes ārsta izziņa par pakalpojuma nepieciešamību.

27.03.2015

 

 

No 03.03.2015. Cēsīs notiek Atbalsta grupas nodarbības Sociālā dienesta klientiem, ilgstošajiem bezdarbniekiem. Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā, otrdienās.

27.03.2015

 

 

Cēsu novada pašvaldības aģentūrā "Sociālais dienests" turpinās darbnīcas nodarbinātības iemaņu stimulēšanai. Darbnīcās dekupēšanas prasmes apgūst daudzbērnu un nepilno ģimeņu māmiņas.

27.03.2015

 

 

  • no 2014.gada novembra līdz 2015.gada februārim Smiltenes novada Sociālais dienests projekta "Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs" mērķgrupu personām organizēja darbnīcas nodarbinātības iemaņu stimulēšanai. Nodarbībās tika apgūtas gan dekupēšanas, gan sveču liešanas prasmes.
  • no 2015.gada 27.marta Smiltenes novadā darbu uzsāks Atbalsta grupa nepilno ģimeņu bērnu vecākiem. Nodarbības vadīs Smiltenes novada Blomes pagasta sociālā darbiniece Ginta Nulle, kura Atbalsta grupas Smiltenes novadā vadīja arī projekta darbības laikā.
  • Smiltenes novada Variņu pagasta sociālā darbiniece Smiltenes novada sociālā dienesta klientiem no 2015.gada marta organizē nodarbības datorprasmju apgūšanai.

03.02.2015

 

 

No 29. janvāra Beverīnas novada Sociālajā dienestā katru ceturtdienu (10 reizes)  notiks grupas nodarbības pusaudžu vecākiem. Grupā tiks pārrunāti jautājumi par pusaudžu vecuma problēmām, kādas varētu rasties un kā tās risināt.

30.01.2015

 

 

Lai nodrošinātu projekta "Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs" ilgtspēju pagājušā nedēļā Valkas novada Vijciemā Valkas Sociālais dienests ar Septītās dienas adventistu Valkas draudzes atbalstu tika rīkots pasākums trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, kurās ir bērni līdz 12 gadu vecumam. Pasākuma dalībnieki tika iesaistīti video mīklu minēšanā, rotaļās, kā arī apguva dāvanu saiņošanas prasmes, lai mācītos iepriecināt citus. Pasākuma noslēgumā ģimenes saņēma dāvanu pakas no ADRA Latvijas organizācijas.

23.01.2015

 

 

 

Sakarā ar projekta "Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs" ilglaicības pasākumu nodrošināšanu Jaunpiebalgas novadā daudzbērnu un nepilno ģimeņu māmiņas no š.g. 30. janvāra  piedalīsies  nodarbībās nodarbinātības iemaņu stimulēšanai. Māmiņas katru nedēļu tiekas arī pašpalīdzības grupā.

20.01.2015

 

 

             

                   15. un 16. janvārī NVO "Patvērums " Drošā māja"" sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldības aģentūru "Sociālais dienests" Cēsīs rīkoja reģionālo semināru par cilvēktirdzniecību. NVO "Patvērums "Drošā māja" kopš 2007.gada sniedz valsts apmaksātus rehabilitācijas pasākumus cilvēktirdzniecības upuriem un veic regulāru  prevenci. Semināra mērķis bija paaugstināt sociālā darba speciālistu profesionālo kompetenci cilvēktirdzniecības upuru identificēšanā un cilvēktirdzniecības mazināšanas preventīvo pasākumu veicināšanā. Semināra lektori bija minētās jomas profesionāļi - biedrības vadītāja/ sociālā darbiniece Sandra Zalcmane, juriste Gita Miruškina un biedrības "Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības" valdes loceklis Andis Vaišļa. Cēsu novadā rīkotajā seminārā piedalījās 25 sociālā darba speciālisti no vairākām Vidzemes reģiona pašvaldībām. Semināra galvenās tēmas bija- cilvēku tirdzniecības formas, fiktīvas laulības, darba ekspluatācija, cilvēktirdzniecības upuru atpazīšana, darbam ar cilvēku tirdzniecības upuri nepieciešamās zināšanas un prasmes, cilvēku tirdzniecības novēršana un akarošana, rehabilitācijas pakalpojumu tīkls cietušajām personām.

                    Semināra turpinājums Cēsīs plānots š.g. 10., 11. martā. Kopumā projekta "Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai" ietvaros olānoti reģionālie semināri - Dobeles, Talsu, Preiļu, Cēsu un Madonas pašvaldību darbiniekiem.

07.01.2015

 

 

 

Smiltenes novada Sociālais dienests sadarbībā ar SIA  "AL Mežs"  ziemassvētkos iepriecināja novada trūcīgās un daudzbērnu ģimenes, sarūpējot pārtikas pakas. Līdzekļus pārtikas paku iegādei ziedoja SIA "AL Mežs". Smiltenes novada dome pateicas uzņēmējam par atbalstu.

16.12.2014

 

 

Valkas novada dome ir veikusi grozījumus 29.11.2012. saistošajos noteikumos Nr.23 "Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā",  29.11.2012.  saistošajos noteikumos Nr.22 "Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā", 23.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.9 "Par materiālo pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem".

Par materiālo pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem:

- pabalsta apmērs 300,00 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja bērnam ir abi vecāki un abi vecāki bez pārtraukuma ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas un līdz materiālā pabalsta saņemšanas brīdim ir deklarējuši savu pamata dzīvesvietu Valkas novadā, (vai arī ja bērnam ir reģistrēts tikai viens vecāks, kurš  bez pārtraukuma ne mazāk kā sešus mēnešus deklarēts Valkas novadā) un bērns pēc dzimšanas tiek deklarēts Valkas novadā;

- pabalsta apmērs 150,00 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja bērnam ir abi vecāki un viens no vecākiem bez pārtarukuma ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas un līdz materiālā pabalsta saņemšanas brīdim ir deklarējis savu pamata dzīvesvietu Valkas novadā un bērns pēc dzimšanas tiek deklarēts Valkas novadā.

Materiālo pabalstu izmaksās 50 % apmērā viena mēneša laikā no pabalsta piešķiršanas brīža un 50 % viena mēneša laikā no brīža, kad bērns sasniedzis viena gada vecumu. Otro pabalsta daļu varēs saņemt tad, ja bērns bez pārtraukuma būs bijis deklarēts Valkas novadā.

Palielināsies pabalsta apmērs pabalstam veselības aprūpei:

- trūcīga persona gada laikā varēs saņemt 15,00 euro;

- maznodrošināta persona gada laikā varēs saņemt 30,00 euro;

- vientuļš pensionārs, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz 270,00 euro, gada laikā varēs saņemt līdz 40,00 euro lielu pabalstu veselības aprūpei;

- divi  kopā dzīvojoši pensionāri, kuru kopējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 480,00 euro, gada laikā varēs saņemt pabalstu 40,00 euro apmērā katrs.

- Pārējie pabalsti (dzīvokļa pabalsts, pabalsts kurināmā iegādei, apbedīšanas apabalsts, pabalsts ārkārtas situācijā, pabalsts mācību piederumu iegādei) arī nedaudz tiks palielināti.

- Uz pabalstu aprūpei mājās varēs pretendēt pensionāri, ja ienākumi nepārsniedz 288 euro mēnesī.

15.12.2014

 

 

Mazsalacas novada dome 17.12.2014. domes sēdē plāno izskatīt un apstiprināt grozījumus 20.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.22 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā", 26.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.5 " Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā", kā arī 18.06.2014. saistošajos noteikumos Nr.9 "Par pakalpojuma ""Aprūpe mājās" nodrošināšanu Mazsalacas novadā".

15.12.2014

 

 

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" informē, ka 24.,25.,26.,31. decembrī un 1.,2., janvārī pirts būs slēgta.  Apmeklētājus pieņems 27.decembrī (vīriešu diena), 28.decembrī (sieviešu diena), 3.janvārī (vīriešu diena), 4.janvārī (sieviešu diena).

Pensionāriem, personām ar trūcīgas un maznodrošinātas personas statusu, invalīdiem, bērniem no septiņu gadu vecuma maksa par pirts apmeklējumu 1,50 euro. Pārējām personām 3,00 euro.

15.12.2014

 

 

 

22., 23. decembrī Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" darbinieki un pārstāvji no Cēsu novada domes apciemos pensionārus, kuri sasnieguši 80 un vairāk gadu vecumu, kā arī cilvēkus ar I grupas invaliditāti, lai pasniegtu nelielas Ziemassvētku dāvaniņas, kas sarūpētas no Sociālā dienesta un ziedotāju līdzekļiem. Šogad plānots iepriecināt 960 cēsiniekus un Vaives pagasta iedzīvotājus.

 

Sakarā ar Ziemassvētku paciņu izvadāšanu 22.,23. decembrī Sociālā dienesta darbinieki apmeklētājus nepieņems.

 

12.11.2014

 

 

            Oktobra beigās darbu sākusi Valmieras naktspatversme Purva ielā 13. Patversmē vienlaikus iespējams uzņemt 15 vīriešus un 5 sievietes, kuriem nav pastāvīgas dzīvesvietas, un tā darbojas no oktobra līdz maijam. Uzturēties patversmē bezpajumtniekiem atļauts no plkst.15.30 līdz 8.00. Lai pavadītu nakti patversmē, valmieras pilsētā deklarētām personām, kurām nav dzīvesvietas, vispirms jāvēršas pie sociālā darbinieka Purva ielā 13, Valmierā, lai pēc situācijas izvērtēšanas saņemtu nosūtījumu uz patversmi. Uzturoties patversmē, sadarbībā ar sociālo darbinieku cilvēkam jācenšas risināt dzīvesvietas trūkuma un nodarbinātības jautājumi.

             Valmierieši ir aicināti par nakts patversmes pieejamību informēt tos, kam tas varētu noderēt.

 

12.11.2014

 

 

Vidzemes slimnīcā Valmierā Paliatīvās un īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā iedzīvotāji, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teriorijā, var saņemt pašvaldības finasētu pakalpojumu. Diennakts sociālo un veselības aprūpi var saņemt personas ar invaliditāti, kuriem nav likumīgu apgādnieku, un vecuma pensionāri, kuriem nav likumīgu apgādnieku, kuras funkcionālo traucējumu dēļ pašas nevar sevi aprūpēt, sociālā pakalpojuma apjoms dzīvesvietā nav pietiekams un kurām ārstēšanās slimnīcā nav pamatota ar medicīniskām indikācijām. Lai persona varētu saņemt minēto pakalpojumu, vajadzīgs ģimenes ārsta nosūtījums. Papildu informācija un pacientu pieteikšana pa tālruni 64202543 vai 27036521.

12.11.2014

 

 

14.novembrī Mazsalacas Mūzikas skolas zālē Mazsalacas novada Sociālais dienests ielūdz vecākus uz gadskārtējo semināru "Vecāku iespējas bērna psiholoģiskās drošības izjūtas veicināšanai". Semināra sākums plkst. 10.30. Semināru vadīs sertificēta ģimenes psihoterapeite Zinta Bisiniece.

07.11.2014

 

 

No 3.novembra, Valmieras Sociālā dienesta (Lāčplēša ielā 2, 112.kabinets) darba laiks sociālās palīdzības saņemšanai būs bez pusdienu pārtraukuma: pirmdien, otrdien un ceturtdien no plkst.8.00 līdz 17.00, trešdien no plkst.8.00 līdz 18.00 un piektdien no plkst.8.00 līdz 16.00

 

Stājušies spēkā grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2010. gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.95 "Par dzīvokļa pabalstiem Valmieras pilsētā". Sīkāku informāciju par grozījumiem skatīt www.valmiera.lv, saistošie noteikumi, sociālā palīdzība.

 

31.10.2014

 

 

Ar š.g. 1.oktobri novados darbu ir atsākušas naktspatversmes bezpajumtniekiem. Cēsīs naktspatversmē klientus uzņem no plkst.18.00, patversme jātstāj nākamajā rītā līdz  plkst.8.00. Maksa bezpajumtniekiem, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu novada administratīvajā teritorijā, ir 1 euro par nakti.

 

Ar š.g. novembra mēneša pirmo darba dienu pašvaldību sociālajos dienestos sāk pieņemt iedzīvotāju iesniegumus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai, personām, ģimenēm, kuras mitinās mājās ar centralizēto siltumapgādi.

 

 

 

 

27.08.2014

 

 

Uz pabalsta saņemšanu var pretendēt ģimenes, kuras Sociālais dienests ir atzinis par trūcīgām vai maznodrošinātām. Pabalsta apmērs trūcīgo ģimeņu bērniem ir 35,00 EUR, maznodrošināto ģimeņu bērniem - 20,00 EUR. Pabalsts mācību piederumu iegādei tiek piešķirts par katru skolēnu līdz 21 gada vecumam, ja skolnieks bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās  izglītības iestādē.

Uz pabalstu var pretendēt arī bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni līdz 24 gadu vecumam, ja bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās izglītības iestādē. Pabalsta apmērs 15,00 EUR. 

Iesniegumus pabalsta saņemšanai Cēsu novada p/a "Sociālais dienests" pieņem līdz septembra mēneša pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai.

27.08.2014

 

 

Beverīnas novada pašvaldība ir piešķīrusi naudu mācību līdzekļu iegādei 30.00 euro vienam skolēnam, kuri mācības uzsāks Beverīnas novada skolās. Pabalstu varēs saņemt visi 1.klases skolēni (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas) un Beverīnas novadā deklarēto ģimeņu, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, 2.-9. klašu skolēni.  Lai saņemtu šo pabalstu, trūcīgo ģimeņu vecākiem jāvēršas ar iesniegumu pie sava sociālā darbinieka, pārējo pirmklasnieku vecākiem - skolās.

22.08.2014

 

 

Smiltenes novada Sociālais dienests informē, ka ir uzsākta dokumentu pieņemšana pabalstu mācību piederumu iegādei, brīvpusdienām skolā un uzturmaksas atlaidei pirmskolas izglītības iestādēs saņemšanai.

Tiesības saņemt pabalstu mācību piederumu iegādei ir trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 28,46 euro katram skolniekam, kurš mācās vispārējā obligātās izglītības iestādē. Iesniegumi šī pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no augusta mēneša pirmās apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz septembra pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai.

Brīvpusdienas un uzturmaksas atlaides tiek piešķirtas bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas un dzīvo Smiltenes novadā, un ja šo ģimeņu  bērni mācās Smiltenes novada vispārizglītojošās skolās vai pirmsskolas izglītības iestādē.

18.08.2014

 

 

Valkas novada Sociālais dienests informē, ka no 1. jūlija ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, kā arī daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuras audzina aizbildniecībā pieņemtu bērnu ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu mācību piederumu iegādei. pabalstu var saņemt par katru bērnu, kurš ir Valkas novada vispārizglītojošo skolu 1.-12. klases audzēknis. Trūcīgām ģimenēm pabalsts par katru bērnu ir 14.23 euro, savukārt daudzbērnu un aizbildniecībā esošo bērnu ģimenēm 15.00 euro. Iesniegumu pabalsta saņemšanai var iesniegt no 1.jūlija līdz 31.oktobrim pie sociālā darbinieka pagastos vai pilsētā.

 

01.07.2014

 

 

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" jūnijā organizēja tikšanos aprūpes mājās biroja klientiem. Klienti tika aicināti un uzņemti  Cēsu novada p/a "Sociālais dienests" telpās, kur viņus nogādāja ar Sociālā dienesta transportu. No 36 aprūpes mājās biroja klientiem vēlmi piedalīties pasākumā izteica 9 klienti, pārējie, galvenokārt veselības stāvokļa dēļ, nevarēja ierasties. Klienti iepazinās ar sociālā dienesta darbu ikdienā un uzzināja plašāku informāciju par pieejamajiem pakalpojumiem un pabalstiem. Pasākuma laikā aprūpējamie izteica pateicību gan Sociālajam dienestam par iespēju sanākt kopā, gan arī aprūpētājiem par tik nesavtīgo darbu.

Pasākuma laikā tapušos foto var apskatīt fotogalerijā.

 

01.07.2014

 

 

Par vasaras nometni "Muižas noslēpums"

Valkas novada sociālais dienests sadarbībā ar biedrību "Atbalsts Valkai" projekta Nr.2012.EEZ/PP/1/MIC/014/017 "Valkas novada attālo teritoriju bērnu un jauniešu sociālās atstumtības mazināšanai" ietvaros organizē bērnu sagatavošanu vasaras nometnei "Muižas noslēpums". Nometnes laikā bērni apgūs jaunas prasmes un iemaņas, mācīsies sadarboties kopā ar citiem bērniem, kopīgi ar pedagogiem mēģinās atklāt muižas noslēpumu.

 

Vasaras nometne bērniem ar īpašām vajadzībām

Valkas novada sociālais dienests organizē bērnu nogādāšanu uz Latvijas Bērnu fonda organizēto vasaras nometni bērniem ar īpašām vajadzībām. No Valkas novada tajā piedalīsies 12 bērni ar īpašām vajadzībām. Nometne notiks no 28.07.14.-06.08.14. un tās laikā plānotas dažādas aktivitātes, izbraukums uz jūru, ekskursija.

01.07.2014

 

 

Beverīnas novada laikrakstā "Beverīnas vēstis" publicēts raksts par Beverīnas novadā paveikto sociālajā jomā  2013. gadā. Beverīnas novada sociālā dienesta vadītāja Austra Blīgzna -Vīķe iedzīvotājus informē par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem:

- ilgstošās sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā (saņem 12 novada iedzīvotāji );

- ESF projekta "Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs" ietvaros atbalsta grupu pakalpojumu saņēmušas vairāk kā 30 personas, individuālās apmācības e-vidē 12 personas;

- asistenta pakalpojumu personām ar invaliditāti;

- biedrības "Ģimenes šūpulis" pakalpojumi ģimenēm;

- biedrības "Iespēju durvis" aktivitātes;

- no valsts budžeta līdzekļiem kompensētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem.

Beverīnas novada sociālā dienesta vadītāja atzīmē, ka sociālā palīdzība, izvērtējot personas vai ģimenes ienākumus, Beverīnas novadā 2013. gadā tikusi sniegta 224 novada ģimenēm. Savukārt, neizvērtējot ģimenes materiālos resursu, palīdzību saņem novada ģimenes, kurās aug trīs un vairāk nepilngadīgi bērni. Bērniem tiek apmaksātas pusdienas skolā un uzturēšanās maksa pirmsskolas izglītības iestādē.

26.05.2014

 

 

 

Lai nodrošinātu projekta ilgtspējību 19.03.2014. Mazsalacā nodarbības uzsāka atbalsta grupa daudzbērnu un nepilno ģimeņu māmiņām. Par grupas dalībnieku atsauksmēm, kā arī citām projekta aktivitātēm ilglaicības nodrošināšanai lasīt šeit:

http://www.mazsalaca.lv/lv/pasvaldiba/iestades/socialais-dienests/aktivitates

17.04.2014

 

 

Jaunpiebalgas novadā un Cēsu novadā atbalsta grupas, kuras tika uzsāktas 31.01.2014. un 11.02.2014.,  savu darbu ir beigušas.Šobrīd nodarbības turpina daudzbērnu un nepilno ģimeņu māmiņas atbalsta grupās Smiltenes un Mazsalcas novados.

Jaunpiebalgas novada grupu dalībnieces pēc atbalsta  grupu nobeiguma ir publicējušas rakstu laikrakstā "Avīze Piebaldzēniem", tā daloties pieredzē par nodarbībās piedzīvoto. Citāts no minētā raksta: Atskatoties uz uz desmit piektdienām, jasecina, ka ar katru nodarbību pa nelielai niansīteiatklājām kau ko citādu sevī un savā domāšanas veidā, savā attieksmē pret citiem. Analizējam un mainījāmies viedokļiem gan par saskarsmes problēmām ģimenēs, par situācijām bērnu un mazbērnu audzināšanā, par konfliktsituāciju risināšanu, gan pašnovērtējumu un kompleksu problēmām un daudz ko citu. profesionāls skatījums uz visu to atklāja arvien ko jaunu. Taču katram, kam interese piedalīties šādās nodarbībās, jābūt gatavam kaut kādā mērā skart arī savas dzīves tumšākos punktus, protams, pieturoties pie nodarbību etiķetes, kas noteic ievērot zināmu konfidencialitāti.

Notikumu kalendārs