Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta

Jaunpiebalga

Jaunpiebalgas novada Sociālais dienests
 

Kontakti

 • Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125
 • Jaunpiebalgas novada Sociālā dienesta vadītāja, sociālā darbiniece Līga Ābelniece
 • tālr.: 64107898, e-pasts: liga.abelniece@jaunpiebalga.lv
   

Sociālo pabalstu veidi:

 • Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI)
 • Dzīvokļa pabalsts
 • Pabalsti pilngadību sasniegušiem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem
 • Pabalsts audžuģimenei
 • Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
 • Pabalsts ārstēšanās izdevumiem
 • Pabalsts krīzes situācijā
 • Pabalsts transporta izdevumu segšanai, nokļūšanai uz attālākām medicīnas iestādēm
 • Pabalsts bērnu audzināšanai, izglītībai un ēdināšanai
 • Bērna piedzimšanas pabalsts
 • Apbedīšanas pabalsts
 • Vienreizējs pabalsts personām pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas
 • Svētku pabalsts

Sociālā dienesta sniegto pakalpojumu veidi:

 • sociālā darba pakalpojums;
 • sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā;
 • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pieaugušai personai institūcijā;
 • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam institūcijā;
 • higiēnas pakalpojums;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām atkarīgai personai;
 • sociālā rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā vai institūcijā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā personai sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanai.


Pakalpojumu apraksts

Sociālā darba pakalpojums ir profesionāla darbība, lai palīdzētu personai, ģimenei, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas (-u) resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

Sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā - pakalpojumu ir tiesīgas saņemt pensijas vecuma personas, personas ar invaliditāti, personas ārkārtas gadījumos (pēc smagām operācijām, saslimšanām u.c.), kuras funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt ikdienas mājas darbus vai pašaprūpi, dzīvo vienas vai ar šo personu ģimenes locekļi vai kopā dzīvojošas personas vecuma, veselības stāvokļa vai citu apstākļudēļ nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpi.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieaugušai personai institūcijā - pakalpojumupiešķir pensijas vecuma personai, 1., 2.grupas invalīdam, ja tās pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir novērtēta no 1 līdz 10 punktiem, kuras funkcionālā stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājā noteikto apjomu, ja tām nav smagi garīga rakstura traucējumi.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam institūcijā sociālu apstākļu dēļ no dzimšanas līdz divu gadu vecumam nodrošina par valsts budžeta līdzekļiem, no divu gadu vecuma - pašvaldības finansētā institūcijā:

 • pēc vecāku lūguma, ja:
  - sakarā ar vecāku ārstēšanos viņi nespēj bērnu aprūpēt;
  - bērna veselības stāvokļa dēļ vecāki nevar viņu aprūpēt;
  - jaundzimušā mātei nav iztikas līdzekļu vai pajumtes. Šajā gadījumā māte uzņemama institūcijā kopā ar bērnu uz laiku, kamēr viņa baro bērnu ar krūti.
 • ja bērns atrodas krīzes situācijā (veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos, konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu, bērnam nav nodrošināta pietiekama aprūpe un uzraudzība) vai palicis bez vecāku gādības, Pakalpojumu var sniegt uz bāriņtiesas, valsts un pašvaldības policijas, veselības aprūpes iestādes, izglītības iestādes iesnieguma pamata.

Higiēnas pakalpojums ir mazgāšanās un/vai veļas mazgāšanas pakalpojums, kuru var saņemt Sociālā dienesta noteiktajās vietās.
Pakalpojumu piešķir:

 • trūcīgām, maznodrošinātām, mazaizsargātām personām, kurām nav iespēju rūpēties par personīgo higiēnu savā dzīvesvietā;
 • sociālās aprūpes pakalpojuma dzīvesvietā saņēmējiem.

Sociālā rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām - sociālo rehabilitāciju sniedz bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālās izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības – upuris, lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā. Pakalpojumu sniedz un apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums sociālās rehabilitācijas institūcijā - sociālais dienests pieņem dokumentus un izvērtē nepieciešamību piešķirt Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sociālās rehabilitācijas institūcijā personai par valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Psihologa pakalpojums - personām krīzes situācijā ar sociālā dienesta sociālā darbinieka atzinumu.
 

Notikumu kalendārs