Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta

Biežāk uzdotie jautājumi

 

 

Jautājums: Man ir tāds jautājums: mana mamma ir Cēsu pilsētas pansionatā, mēs maksājam 318 ls menesī, 174 ls iet no viņas pensijas, pārējo maksāju es-meita. Sakiet lūdzu, vai pastāv kaut kādi atvieglojumi, pabalsti? Pie kā man vērsties šajā jautajumā ?
 

Atbilde: Par ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma apmaksas jautājumiem Jums jāvēršas savas deklarētās dzīvesvietas Sociālājā dienestā. Sociālais dienests, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.275 “ Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”, izvērtēs Jūsu ģimenes materiālo situāciju un iespējas maksāt par mātes uzturēšanos Cēsu pilsētas pansionātā.

 

 

Jautājums: Labdien ! Avīzē lasīju informāciju par pabalstu skolas piederumu iegādei Cēsīs. Vai varat vēlreiz konkrētāk informēt, kam pabalsts pienākas, cik zemiem ienākumiem jābūt un kā kārtot maznodrošināto statusu. Mūsu ģimenē būs šogad divi skolnieki, ienākumi - vīra gadījuma darbi un mana alga.
 

Atbilde: Pabalsta piešķiršanas apmēru un izmaksas kārtību nosaka Cēsu novada domes 22.06.2010.  saistošie noteikumi Nr. 25 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā"

Uz pabalsta saņemšanu var pretendēt :

 1. ģimenes, kuras Sociālais dienests ir atzinis par trūcīgām (ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli līdz 90,00 latiem)
 2.  ģimenes, kuras Sociālais dienests ir atzinis par maznodrošinātām (ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli līdz Centrālās statistikas pārvaldes noteiktajam iztikas minimuma apmēram (šobrīd Ls 178, 45).

Šogad pabalsta apmērs trūcīgo ģimeņu bērniem ir Ls 25,00, maznodrošināto ģimeņu bērniem - Ls 15,00. Pabalsts mācību piederumu iegādei tiek piešķirts par katru ģimenes (mājsaimniecības) skolēnu līdz 21 gada vecumam, kurš turpina mācības vispārējās izglītības iestādē (sākumskola, pamatskola, vidusskola, ģimnāzija, vakarskola) vai profesionālajās skolās un vidusskolās vai tām pielīdzināmās profesionālās izglītības  iestādēs.

 1. Tāpat uz pabalstu Ls 10.00 apmērā, var pretendēt bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri ar Cēsu novada bāriņtiesas lēmumu nodoti audžuģimenē vai aizbildniecībā un turpina mācīties vispārējās vai profesionālajās skolās un vidusskolās vai tām pielīdzināmās profesionālās izglītības  iestādēs.

  Lai saņemtu pabalstu ģimenēm jāvēršas Cēsu novada pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests" Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, 2.stāvā, 6. vai 7.kabinetā, vai Cēsu novada pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests" Vaives pagasta pārvaldē "Kaķukrogs", Vaives pagastā, Cēsu novadā.
  Iesniegumu pieņemšana un pabalstu izsniegšana turpināsies līdz šā gada 30.septembrim.

Lai saņemtu pabalstu jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda izziņa par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam (bez vecāku gādības palikušajiem bērniem dokuments par ievietošanu audžuģimenē, aizbildniecību).

 

 

 

Jautājums: Interesējos par elektrības kartes saņemšanu, vai tās Cēsu sociālajā dienestā tiešām var saņemt tikai trešdienās ? Esam ģimene ar trīs bērniem, kādiem dokumentiem jābūt līdzi, kārtojot elektrības kartes pabalstu ?

Atbilde: Lai saņemtu elektrības norēķinu karti, Jums jādodas uz Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests”, Bērzaines ielā 18 (2.stāvs), Cēsīs, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz  18.00 vai arī uz Vaives pagasta pārvaldi ”Kaķukrogs”, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.

Dodoties uz sociālo dienestu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (Pase) un dokumenti, kas apliecina atbilstību mērķa grupai, kā arī ir jāzina elektroenerģijas piegādes līguma numurs, uz kuru vēlaties attiecināt dāvinājumu.  Papildus jāuzrāda:     

Ja esat  ģimene ar bērniem, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, tad sociālajā dienestā ir jāuzrāda izziņa par piešķirto trūcīgas ģimenes  statusu un nepilngadīgo bērnu (līdz 18 gadu vecumam) dzimšanas apliecības;

Ja esat ģimene ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem bērniem, tad papildus jāuzrāda dokuments – Bāriņtiesas lēmums, kas apliecinātu bērnu nodošanu Jums aizbildniecībā, kā arī nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības;

Ja esat daudzbērnu ģimene, tad papildus jāuzrāda nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības.

 

 

 

Jautājums: Gribētu noskaidrot kā manai ģimenei ir iespējas saņemt trūcīgas personas statusu? Man tikko beidzās bezdarbnieka pabalsts un vienīgie ienākumi mūsu ģimenē ir Ls 116,00 (alimenti 2 bērniem un bērnu nauda). Ģimenē esam 3 cilvēki - es un m2 mani nepilngadīgie bērni.

 

Atbilde: Lai nokārtotu trūcīgas ģimenes statusu, Jums jāvēršas sava novada pašvaldības sociālajā dienestā un jāiesniedz dokumenti atbilstoši Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.299). Šie noteikumi nosaka, lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs aizpilda un iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kā arī iesniedz izziņas vai sniedz ziņas par šajos noteikumos minētajiem ienākumiem, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros.

MK noteikumu Nr.299  13. punkts nosaka, ka Deklarācijā norāda šādus ģimenes (personas) ienākumus par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem:

 • ienākumus no algota darba;
 • valsts sociālās apdrošināšanas pabalstus, atlīdzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas), valsts sociālie pabalstus, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļus;
 • atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegto materiālo atbalstu;
 • ienākumus no nekustamā un kustamā īpašuma pārdošanas, kas gūti pēdējo 12 kalendāra mēnešu laikā. Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā periodu no darījuma brīža līdz

iesnieguma iesniegšanai pašvaldības sociālajā dienestā, izņemot summu, kas izlietota vienīgās dzīvesvietas nodrošināšanai;

 • ģimenes (personas) ieņēmumus no saimnieciskās vai profesionālās darbības, kā arī subsīdijas lauksaimniecībai un lauku attīstībai par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem vai par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim;
 • citus ienākumus, izņemot šo noteikumu 14.punktā minētos

MK noteikumu Nr.299 14. punktā teikts, ka: par ienākumiem šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.pantā minētie ienākumi, tie ir

(piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, bērna invalīda kopšanas pabalsts, pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsts par asistenta izmantošanu, pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam,

kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, pabalsts ar celiakiju slimam bērnam, pabalsti bērna piedzimšanas un personas nāves gadījumā, kā arī šajā likumā noteiktos pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus, kā arī pašvaldības iepriekš izmaksātie

sociālās palīdzības pabalsti un sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kā arī naudas līdzekļi, kas iegūti no labdarības fondiem, studējošā kredīts un sociālo kampaņu rezultātā gūtais materiālais labums.

Tālāk, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.299:

- pašvaldības sociālais dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām,

ja nepieciešams, pieprasot arī ziņas apliecinošus dokumentus un apsekojot ģimeni  dzīvesvietā;

- pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes  atbilstību trūcīgas ģimenes statusam. Ja ģimene atbilst trūcīgas ģimenes  statusam, pašvaldības sociālais dienests izsniedz

rakstisku izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes  statusam. Ģimene  tiek atzīta par trūcīgu, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par trūcīgas ģimenes  statusa piešķiršanu. Trūcīgas ģimenes  statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

- Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 90 latu un ja:

tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto īpašumu, tā nav noslēgusi uztura līgumu, tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas

institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā, persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmajai daļai.

Astrīda Eglīte

Vidzemes reģiona mobilā sociālo pakalpojumu

Resursu centra sociālā darbiniece-eksperte

 

Jautājums: Man nepieciešam jurista konsultācija par šķiršanās un uzturlīdzekļu jautājumiem. Man ir izziņa par trūcīgas ģimenes statusu. Vai man jurista konsultācijas būs bez maksas un vai tās var saņemt sociālajā dienestā? Dzīvoju Cēsu novadā.
  

Atbilde:  Sociālā  dienesta jurists  projekta “Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs ” ietvaros bez maksas sniedz e-konsultācijas speciāli tām izveidotajā internet vietnē www.resursucentrs.lv.

Ņemot vērā, ka Jums ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam, Jūs varat vērsties ar sev interesējušiem jautājumiem arī Juridiskās palīdzības administrācijā (JPA) un saņemt bez maksas jurista konsultācijas klātienē.

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai, personai ir jāaizpilda un jāiesniedz Juridiskās palīdzības administrācijā iesnieguma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam veidlapa un jāpievieno dokumentu kopijas, kas apliecina

personas tiesības pieprasīt juridisko palīdzību, izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu (ja tāds piešķirts), kā arī citu dokumentu kopijas, kas saistītas ar strīda raksturu, lietas virzību (piemēram, bērnu dzimšanas apliecība, laulības apliecība)

(informācija no JPA mājas lapas www.jpa.gov.lv).

Ja Jums ir nepieciešama konsultācija un palīdzība aizpildīt šo veidlapu, tad Jūs varat zvanīt pa Bezmaksas informatīvo tālr: 80001801 vai juridiskās palīdzības sniedzējiem, Cēsu novadā:

juriste Laura Prikule, tel. 29339378, 64125548

jurists Andis Prikulis, tel. 29585859

advokāte Guna Karitone, tel. 64120429, 29254752

 

Ieva Bambāne

Vidzemes reģiona mobilā

sociālo pakalpojumu Resursu centra

juriste

 

 

 

Jautājums: Labdien! Vai varat dot padomu, kā man, pērkot īpašumu no sveša cilvēka, pārbaudīt vai šis īpašums nav ieķīlāts bankā, vai tam nav kādi citi apgrūtinājumi ? Paldies! Sibilla

 

Atbilde: Pirms īpašuma iegādāšanās noteikti būtu jāpārbauda īpašumtiesību apliecinošu dokumentu esamība, pircējam ir tiesības jautāt pārdevējam uzrādīt zemesgrāmatu, jo var būt, ka īpašnieks attiecīgo īpašumu nevar pārdod bez saskaņošanas ar kādu citu personu, piemēram, laulāto.

Jebkuram interesentam www.zemesgramata.lv mājas lapā ir pieejama likumdošana, kas regulē zemesgrāmatu darbību un nekustamu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā, nostiprinājuma lūguma formas, zemesgrāmatu nodaļās iesniedzamo pamatdokumentu saraksts, zemesgrāmatu nodaļu adreses un pieņemšanas laiki, kā arī dažādas publikācijas par zemesgrāmatu darbības aktualitātēm. Nereģistrētam lietotājam tiek piedāvāta bezmaksas iespēja noskaidrot, vai attiecīgais īpašums vispār ir reģistrēts Zemesgrāmatā, taču nav dotas iespējas iegūt konkrētas ziņas par zemesgrāmatas ierakstiem.

Zemesgrāmatu ierakstiem ir publiska ticamība, tādēļ trešās personas drīkst uzticēties tam, ka zemesgrāmatu ieraksts atspoguļo faktisko tiesisko stāvokli. Pie zemesgrāmatā ierakstāmajiem darījumiem pirmām kārtām pieder nekustamo īpašumu atsavināšanas darījumi (pirkums, dāvinājums, maiņa). Arī nekustamo īpašumu ieķīlāšanas (hipotēkas) līgumi, kā arī citi līgumi, kas paredz nekustamā īpašuma apgrūtināšanu ar lietu tiesībām (servitūtiem, reālnastām), ir jāieraksta zemesgrāmatā.

Par zemesgrāmatā nereģistrētām parādsaistībām uz dzīvokli nav viegli iegūt datus, jo, piemēram, par dzīvokli var būt uzkrājies komunālo maksājumu parāds. Šādā gadījumā pie pirkuma līguma parakstīšanas vajadzētu pieprasīt, lai pārdevējs no visiem komunālo pakalpojumu sniedzējiem iesniegtu izziņu par parādu neesamību, kā arī izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nodokļa nomaksu.

 

Maija Klimoviča

Vidzemes reģiona mobilo sociālo pakalpojumu

Resursu centra juriste

Tālr.: 64127746

 

Jautājums: Labdien! Tā kā mācos par sociālo aprūpētāju, man pazīstama sieviete apjautājās, kā un pie kādiem nosacījumiem pie cilvēka sāk nākt sociālais aprūpētājs? Cik saprotu, viņai radiniecei daudz gadu un kaut kad salīdzinoši nesen lauzta roka, un tā nu viņa tagad katru pēcpusdienu iet viņu apraudzīt, palīdzēt ko var un tad aizdomājās, ka tāds sociālais aprūpētājs kaut mazliet varētu palīdzēt šādā situācijā. Tas ir Cēsīs. Jau iepriekš paldies par veltīto laiku un sniegto atbildi!

Atbilde:

Lai kādai personai piešķirtu aprūpes mājās pakalpojumu, jānoskaidro vairāki apstākļi:

 1. Jānoskaidro vai persona, kurai nepieciešama aprūpe, nav noslēgusi uztura līgumu, kas paredz arī uztura ņēmēja aprūpi;
 2. Jāizvērtē radinieku iespējas sniegt atbalstu. Vai, un kādas pakāpes radinieki ir personai, kurai nepieciešama aprūpe. Civillikuma 188.pants nosaka, ka bērniem ir pienākums aprūpēt vecākus, un vajadzības gadījumā, mazbērniem jāapgādā katrs no vecvecākiem, ja to nevar pēdējā laulātais un bērni.
 3. Pašvaldības Sociālajam dienestam saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu un Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumiem Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” jāveic personas pašaprūpes spēju novērtējums, lai novērtētu  pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību, tāpēc pēc personas iesnieguma saņemšanas sociālā darba speciālists dosies apsekot mājās personu, kurai nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums. Cēsu novada pašvaldībāaprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu regulē šādi normatīvie akti:
 4. Civillikums;
 5. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums;
 6. Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumi  Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”;
 7. Cēsu novada 26.11.2009. saistošie noteikumi Nr.23 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”.

 

Lai izvērtētu konkrēto gadījumu, lūdzu vērsties,

Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”

Bērzaines ielā 18, 2.stāvā, 11.kabinetā

pie sociālās darbinieces Dagmāras Saulītes, tālr.:64127749

 

Astrīda Eglīte

Vidzemes reģiona mobilā sociālo pakalpojumu

Resursu centra sociālā darbiniece-eksperte

 

Jautājums: Labdien! Manai tantei, kura dzīvo Cēsīs, vairāk kā nedēļu bija jāārstējās slimnīcā, tagad par slimnīcu jāmaksā ap simts latiem, bet pensija tantei tikai Ls 163,- Vēl jāpērk zāles, komunālie jānomaksā u.t.t. Vai ir iespējams šādā situācijā saņemt kādu palīdzību no sociālajiem? Kur jāgriežas? Bērnu viņai nav.

Atbilde:

Ja Jūsu tante atbilst Cēsu novada pašvaldībā noteiktajiem kritērijiem, lai viņai piešķirtu maznodrošinātas personas statusu un ja viņa Cēsu novada pašvaldībā dzīvesvietu ir deklarējusi un faktiski dzīvo vismaz 12 mēnešus, tad saskaņā ar Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.25„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”  ir iespējams saņemt vienreizēju pabalstu medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai.

Maznodrošinātas ģimenes (mājsaimniecības) statuss Cēsu novada pašvaldībā tiek piešķirts ģimenēm (mājsaimniecībām), kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz

 Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes publicēto valstī noteikto iztikas minimumu vienai personai iesnieguma iesniegšanas dienā.

Šobrīd Centrālās statistikas pārvaldes pēdējais publicētais valstī noteiktais iztikas minimums vienai personai ir Ls 174.28

Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Dienests izvērtē analoģiski 30.03.2010. MK noteikumos Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” paredzētajai kārtībai, kas nosaka, ka:

 1. lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs aizpilda un iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā iztikas līdzekļu deklarāciju. Deklarācijā jānorāda ģimenes ienākumi par pēdējiem trim kalendāra mēnešiem (ienākumi no algota darba pēc nodokļu nomaksas, valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, pensijas, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi, atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts, citi ienākumi);
 2. ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu, ja tā nav noslēgusi uztura  līgumu, ja tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, mājas iekārtu, sadzīves priekšmetus, kā arī pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto kustamo un nekustamo īpašumu. Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošie noteikumi Nr.25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” papildus MK noteikumos noteiktajam par īpašumu Cēsu novadā neuzskata vienu nekustamo īpašumu, kas atrodas ārpus deklarētās dzīvesvietas un tā kadastrālā vērtība nepārsniedz Ls 3500,00, vienu automobili, motociklu vai motorolleru, automašīnas piekabi, laivu, kas ir ģimenes (personas) īpašumā, kā arī vienu velosipēdu katram ģimenes loceklim.

Tiesības saņemt pabalstu medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai ir ģimenēm (mājsaimniecībām), kuras Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”  ir atzinis par trūcīgām vai maznodrošinātām un izsniedzis to apliecinošu izziņu.

Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai ir:

pabalsts medicīnisko pakalpojumu (arī izdevumu, kas radušies ārstējoties slimnīcā) daļējai apmaksai, pabalsts zobu ārstēšanas izdevumu daļējai apmaksai pilngadību sasniegušām personām, pabalsts optisko briļļu iegādes izdevumu daļējai segšanai, pabalsts zobu protezēšanas izdevumu daļējai apmaksai, pabalsts endoprotezēšanas izdevumu daļējai apmaksai, pabalsts medikamentu iegādes izdevumu apmaksai.

Pabalstu medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai piešķir 25% apmērā no izlietotās summas,

bet nepārsniedzot Ls 45,00 kalendārā gada laikā vienai personai. Lai saņemtu minēto pabalstu, Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” jāiesniedz iesniegums un medicīniskos izdevumus apliecinoši dokumenti ar personas vārdu, uzvārdu, personas kodu. Čeki, kas apliecina medicīniskos izdevumus, nedrīkst būt vecāki par 3 mēnešiem.

 

Dokumenti jāiesniedz:

Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”

Bērzaines ielā 16/18, II.stāvā, 6.vai 7. kabinetā

Pieņemšanas laiki:

Pirmdien      8.00 – 12.00    13.00 – 17.00

Otrdien        8.00 -  12.00     -----

Trešdien       -----                 13.00 – 18.00

Ceturtdien   8.00 -   12.00    13.00 – 18.00

 

Dagmāra Saulīte

Vidzemes reģiona mobilā sociālo pakalpojumu

Resursu centra vadošā sociālā darbiniece

Tālr.:64127749

 

Jautājums: Labdien! Esmu dzirdējusi par bērna piedzimšanas pabalstu Cēsīs. 1)Kur un kā to var saņemt? 2)Kāds ir pabalsta apmērs? 3)Kādi dokumenti ir nepieciešami?

Atbilde:

Pabalsta apmēru un piešķiršanas kritērijus nosaka Cēsu novada domes 26.01.2012. Saistošie noteikumi Nr.3 „Par  bērna piedzimšanas pabalstu Cēsu novadā”. Minētie noteikumi nosaka, ka tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo bērnu ir vienam no bērna vecākiem, ja bērna un vecāka deklarētā dzīves vieta ir Cēsu novadā. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir Ls 50,00 (piecdesmit latu). Ja abu vecāku vai vecāka (ja bērnam ir tikai viens vecāks) deklarētā dzīves vieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir bijusi Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, tad pabalsts tiek izmaksāts divkāršā apmērā. Pabalstu var saņemt arī persona, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 6 mēnešu vecumam, ja pabalsts nav jau izmaksāts vienam no bērna vecākiem. Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas, adopcijas vai aizbildņa iecelšanas dienas. Pabalsta pieprasītājam jāiesniedz iesniegums un tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu kopija, ja pabalstu pieprasa adoptētājs.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem un pabalstu izmaksā:

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”

Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā, (2. stāvā )

6., 7. kabinetā

 

Pieņemšanas laiki:

Pirmdien: 8.00 – 11.30   13.00 – 16.30

Otrdien:   8.00 – 11.30Trešdien:  13.00 – 17.45

Ceturtdien: 8.00 – 11.30 13.00 – 16.30

 

Jautājums: Par apkures pabalstiem Cēsu pilsētā. Kas var saņemt, cik liels ir pabalsts, kad var sniegt dokumentus? Man ir vienistabas dzīvoklis, dzīvoju viena, ienākumi - minimālā alga.

Atbilde:

Kādām personām un cik lielā apmērā  tiek piešķirts dzīvokļa pabalsts Cēsu novada pašvaldībā, nosaka Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošie noteikumi Nr.25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” .

 Dzīvokļa pabalsta veidi:

1.    dzīvokļa pabalsts ģimenei (mājsaimniecībai), kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu 

       apkuri jeb siltumapgādi;        

2. dzīvokļa pabalsts ģimenei (mājsaimniecībai), kura dzīvo mājā ar lokālu apkuri, kurināmā iegādei;

3. dzīvokļa pabalsts sociālā dzīvokļa īrniekam.

Tā, kā neesat norādījusi, kāda veida apkure ir Jūsu dzīvoklī, tad rakstu par visa veida dzīvokļa pabalstiem.

1. Dzīvokļa pabalsts ģimenei (mājsaimniecībai), kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu apkuri jeb siltumpiegādi

 tiek piešķirts ģimenei (mājsaimniecībai), ja tai nepieder īpašums, (izņemot nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, mājas iekārtu, sadzīves priekšmetus, vienu nekustamo īpašumu, kas atrodas ārpus deklarētās dzīvesvietas un tā kadastrālā vērtība nepārsniedz Ls 3500,00, vienu automobili, motociklu vai motorolleru, automašīnas piekabi, laivu, kas ir ģimenes (personas) īpašumā, kā arī vienu velosipēdu katram ģimenes loceklim), tā nav sociālā dzīvokļa īrnieks, un tās rīcībā pēc īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas aprēķināta, ievērojot pašvaldības apstiprinātos normatīvus, nomaksas paliek summa, kas ir mazāka par šajos saistošajos noteikumos noteikto nepieciešamā garantētā ienākuma līmeni.

 

Piešķirtais dzīvokļa pabalsts ir vienreizējs apkures sezonas laikā, tas ir netiešs un viena mēneša laikā pēc līdzdarbības pienākumu veikšanas un lēmuma pieņemšanas par pabalsta piešķiršanu tiek pārskaitīts dzīvojamās mājas apsaimniekotājam.

Dokumentus pabalsta piešķiršanai Dienests pieņem katru gadu no novembra mēneša pirmās apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz marta mēneša pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai.

 

Dzīvokļa pabalstu ir tiesības pieprasīt personai, kura ir dzīvokļa īpašnieks (tiesiskais valdītājs) vai īrnieks, ar kuru noslēgts rakstveida dzīvojamās telpas īres līgums, vai dzīvokļa īpašnieka pirmās pakāpes radinieks.

         Dzīvokļa pabalsts tiek aprēķināts pēc formulas:

         S = [(P+K) – I ] x 6 mēneši, kur:

         S – aprēķinātā pabalsta summa, kas nevar pārsniegt Ls 300,00;

         P – nepieciešamais garantētais ienākums, kuram jāpaliek personas rīcībā pēc dzīvokļa īres un komunālo pakalpojumu apmaksas (40% no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās algas valstī, t.i. Ls 80,00)

         K – normatīvās īres maksas un maksas par pakalpojumiem summa (komunālo maksājumu rēķins ar apkuri + 50 Kw elektrības maksājums, kopā, piemēram  Ls 75,00);

         I – ģimenes (mājsaimniecības) kopējie ienākumi (alga pēc nodokļu nomaksas, citi ienākumi, ja ir).

             

          Piemērs: S= (80,00+75,00) – 150,00 x 6 mēneši

                         S= 155,00 -150,00x6

                         S= 5,00x6

                         S=30,00, piešķirtais pabalsta apmērs apkures sezonai ir 30,00 lati, kuri tiek pārskaitīti mājas apsaimniekotājam.

 

Ja dzīvojat mājā ar centralizēto siltumapgādi, tad par konkrētu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas kārtību 2012./2013. gada apkures sezonā jāinteresējas no 1. novembra, jo Īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem normatīvus dzīvokļiem ar centralizēto apkuri jeb siltumpiegādi pabalsta aprēķināšanai apstiprina Cēsu novada dome līdz kārtējā gada 31.oktobrim.

        

Nepieciešamie dokumenti pabalsta pieprasīšanai:

 • Izziņa no darba devēja par ienākumiem pēc nodokļu nomaksas pēdējo trīs mēnešu periodā;
 • Bankas konta apskats par pēdējo 3 mēnešu periodu;
 • Dzīvokļa īres līgums (ja neesat dzīvokļa īpašniece);
 • Pēdējais komunālo maksājumu rēķins (ar apkuri);
 • VSAA izziņa par apdrošināšanas periodiem.

2. Dzīvokļa pabalsts personai/ģimenei, kura dzīvo mājā ar lokālu apkuri jeb pabalsts kurināmā iegādei:

        

Šis pabalsts kurināmā iegādei tiek piešķirts ģimenei (mājsaimniecībai), ja tā atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi

gadā un tā apmērs ir Ls 60,00 maznodrošinātai personai (ja vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu periodā nepārsniedz Latvijas Republikas Centrālās

statistikas pārvaldes publicēto valstī noteikto iztikas minimumu iesnieguma iesniegšanas dienā).

Iesniegumu par pabalsta piešķiršanu un iztikas līdzekļu deklarāciju pieņemšanu Dienests organizē katru gadu no maija mēneša pirmās apmeklētāju

pieņemšanas dienas līdz septembra mēneša pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai.

 

 Nepieciešamie dokumenti pabalsta pieprasīšanai:

 • Izziņa no darba devēja par ienākumiem pēc nodokļu nomaksas pēdējo trīs mēnešu periodā;
 • Bankas konta apskats par pēdējo 3 mēnešu periodu;
 • Dzīvokļa īres līgums (ja neesat dzīvokļa īpašniece);
 • Pēdējais komunālo maksājumu rēķins (ar apkuri);
 • VSAA izziņa par apdrošināšanas periodiem.

 

3.Dzīvokļa pabalsts sociālā dzīvokļa īrniekam

Dzīvokļa pabalsts sociālā dzīvokļa īrniekam tiek piešķirts par katru mēnesi sociālā dzīvokļa īres līguma darbības laikā, un tā apmērs ir:

 50% no īres maksas par sociālo dzīvokli;

50% no apkures maksas apkures periodā.

 

Par dzīvokļa pabalstu piešķiršanu jāinteresējas:

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”

Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā, (2. stāvā )

6., 7. kabinetā

 

Pieņemšanas laiki:

Pirmdien: 8.00 – 11.30   13.00 – 16.30

Otrdien:   8.00 – 11.30

Trešdien:  13.00 – 17.45

Ceturtdien: 8.00 – 11.30  13.00 – 16.30

 

Dagmāra Saulīte

Vidzemes reģiona mobilā sociālo pakalpojumu

Resursu centra vadošā sociālā darbiniece

Tālr.: 64127749

Notikumu kalendārs