Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta

Beverīna

 

Beverīnas novada sociālais dienests
 
Kontaki
 • “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245
 • Beverīnas novada Sociālā dienesta vadītāja, sociālā darbiniece  Austra Blīgzna-Vīķe
 • tālr.:64233421, mob.:29465873
 • e-pasts: austra.bligzna_vike@beverina.lv
 
Sociālo pabalstu veidi:  
 • pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
 • dzīvokļa pabalsts;
 • ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalsts;
 • daļēju medicīnisko izdevumu apmaksas pabalsts;
 • vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā.

Sociālā dienesta sniegto pakalpojumu veidi:

 • Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā - aprūpe mājās;
 • ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;
 • asistenta pakalpojums personām ar I. vai II. invaliditātes grupu un personām no piecu līdz astoņpadsmit gadu vecumam ar invaliditāti;
 • Krīzes centra pakalpojumi;
 • Jauniešu ar īpašām vajadzībām aprūpes pakalpojums.

Pakalpojumu apraksts

Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā - aprūpe mājās, pakalpojums mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, kā arī bērnu invalīdu aprūpe.

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām, ir pakalpojums institūcijā pensijas vecuma personām un invalīdiem no 18 gadu vecuma, kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās vai dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto pakalpojumu apjomu.

Notikumu kalendārs